Povratak na Архива

2019. година

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. годину (25.11. – 09.12.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о буџету Града Сомбора за 2020. годину (приходи, расходи и план капиталних инвестиција)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора (15.11.2019. – 02.12.2019.)

Преузми текст Јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора Нацрта Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора (15.11.2019. – 02.12.2019)

Преузми текст Јавног позива за учешће у јавној расправи о нацрту Oдлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора Нацрт Oдлуке о другим изменама и допунама Oдлуке о локалним комуналним таксама на територији града Сомбора

Оглас за Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 29 у Сомбору (08.11. – 22.11.2019.)

Преузми текст огласа Елаборат

Јавни позив за јавну расправу о нацртима одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима и одлуке о накнадама за коришћење општинских путева (06.09. – 23.09.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији Града Сомбора Нацрт одлуке о накнадама за коришћење општинских путева и улица

Рани јавни увид у материјал за израду плана детаљне регулације за проширење капацитета постојеће депоније Ранчево – центар за третман отпада (06.09. – 20.09.2019.)

Преузми текст огласа Преузми материјал за рани јавни увид

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“ Сомбор

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о четвртим изменама и допунама Одлуке о давању у закуп пословног простора којим управља ЈКП „Простор“ Сомбор

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Блока 29 у Сомбору (03.09. – 17.09.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Графички прилог – Оквирна граница обухвата Плана Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о такси превозу на територији Града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Преузми текст јавног позива Нацрт одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради других измена и допуна Плана генералне регулације на простору Индустријске зоне у Сомбору ПГР 05 (22.08. – 05.09.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради других измена и допуна Плана генералне регулације Графички прилог – Оквирна граница обухвата Плана Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о боравишној такси (23.08-06.09.2019.)

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о боравишној такси Нацрт Одлуке о боравишној такси

Jавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације блока 81 у Сомбору (16.08. – 30.08.2019.)

Преузми текст огласа Прилог Примедба

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – Ромско насеље (02.08. – 02.09.2019.)

Преузми тескт огласа Текстуални део Аналитичко-документациона основа Графички део

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу пољопривредног комплекса на катастарским парцелама број 3015/5, 3022, 3025, 3026, 3029, 3031, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3041, 3045, 3046, 3090, 3091, 3093, 3223/1, 3223/2 К.О. Станишић (24.07. – 07.08.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације Графички прилог – Оквирна граница обухвата Плана Решење о приступању изради стратешке процене утицаја Плана на животну средину

Јавни увид у део нацрта плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице (19.07. – 05.08.2019.)

Преузми текст огласа Приложени материјал Примедба АМСС „АМК Магнет ЦВ“ д.о.о. Сомбор Извештај Комисије

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01 (04.06. – 18.06.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради Плана генералне регулације централне зоне „Венац“ ПГР-01 Графички прилог – Прелиминарна граница обухвата ПГР Венац
Графички прилог – Прелиминарна граница обухвата Генералног урбанистичког плана

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора (04.06. – 18.06.2019.)

Преузми текст јавног позива Нацрт Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана Града Сомбора Графички прилог – Прелиминарна граница обухвата Генералног урбанистичког плана

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о мрежи Предшколске установе“Вера Гуцуња“Сомбор (10.05. – 24.05.2019.)

Преузми јавни позив Елаборат о мрежи предшколске установе на територији града Сомбора

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице (26.04.-27.05.2019.)

Преузми текст огласа Нацрт плана детаљне регулације јужне главне примарне градске саобраћајнице

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан 1, и реконструкцију црпна станице Бездан 2 од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан (бр.техн.дн.Е-2664 из марта 2019.год.) (05.04.-06.05.2019.)

Преузми ПДР канал Барачка – Нацрт СПУ ПДР канал Барачка

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Бачки Брег (бр.техн.дн.53/18 из марта 2019.год.) (05.04.-06.05.2019.)

Преузми Графички и текстални део Примедбу Балажев Барише из Бачког Брега Извештај Комисије о обављеном јавном увиду

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту стратегије безбедности саобраћаја и акционог плана за реализацију Стратегије за период од 2018. до 2022. (15.03. – 29.03.2019.)

Преузми Акциони план Стратегије безбедности саобраћаја града Сомбора од 2018. до 2022. Стратегија безбедности саобраћаја на путевима града Сомбора од 2018. до 2022.

Оглас за Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације дела блокова 17 и 18 у Бачком Моноштору – Ромско насеље (08.03. – 22.03.2019.)

Преузми Елаборат

Оглас за Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације пословно-спортске зоне око Градског стадиона (01.03 – 15.03.2019.)

Преузми Елеборат

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије (Аmbrosia artemisiifolia) (28.01. – 01.02.2019.)

Преузми Нацрт Одлуке о мерама, начину и условима трајног уништавања коровске биљке амброзије

Јавни увид у нацрт измена и допуна плана генералне регулације насељеног места Колут (бр.техн.дн.54/18 из децембра 2018.год.) (18.01. – 18.02.2019.)

Преузми

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о одржавању спољних делова зграде на територији града Сомбора (11.01.-18.01.2019.године)

Преузми Нацрт Одлуке о одржавању спољних делова зграде на територији града Сомбора

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде (11.01.-18.01.2019.године)

Преузми Нацрт Одлуке о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о уређењу града (11.01 – 18.01.2019. године)

Преузми Нацрт Одлуке о другим изменама и допунама Одлуке о уређењу града

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина (11.01 – 18.01.2019. година)

Преузми Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
Званична интернет презентација