Povratak na Aktuelnosti

Obaveštenja

Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec jul 2019. godine

Preuzmi

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja poljoprivredne biogasne stanice za proizvodnju električne energije snage 500 kWel, na katastarskoj parceli broj 1564/5, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „AŠ BIOPLIN 03“ d.o.o., Segedinski put br. 86, Subotica.

Preuzmi

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja poljoprivredne biogasne stanice za proizvodnju električne energije snage 500 kWel, na katastarskoj parceli broj 1564/3, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „AŠ BIOPLIN 02“ d.o.o., Segedinski put br. 86, Subotica.

Preuzmi

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja poljoprivredne biogasne stanice za proizvodnju električne energije snage 500 kWel, na katastarskoj parceli broj 1564/4, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „AŠ BIOPLIN 01“ d.o.o., Segedinski put br. 86, Subotica.

Preuzmi

Obaveštenje o podeli poreskih rešenja za 2019. godinu

Preuzmi

Obaveštenje o tretmanu odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje od 26.06.2019. do 15.07.2019. godine

Preuzmi

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Ekonomski objekat- staja za svinje na katastarskoj parceli br1042 K.O.Doroslovo na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Kovač Lehela, Nikole Tesle 19, Doroslovo

Preuzmi

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Ekonomski objekat- staja za svinje na katastarskoj parceli br. 1073 K.O.Doroslovo na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Juđak Eržebet, Košut Lajoša 32, Kupusina

Preuzmi

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Ekonomski objekat- staja za svinje na katastarskoj parceli br. 1073 K.O.Doroslovo na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Juđak Eržebet, Košut Lajoša 32, Kupusina.

Preuzmi

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Ekonomski objekat- staja za svinje na katastarskoj parceli br. 760 K.O.Doroslovo na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Holo Rolanda, Zmaj Jovina 51a, Doroslovo

Preuzmi

Dopis broj: 02-103/2-2019 od 03.06.2019. godine, Prepis – Izvod Zapisnika sa VII sednice Nadzornog odbora JKP „Vodokanal“ Sombor koja je održana 03.06.2019. god. sa Odlukom o petim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj: 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombora sa obrazloženjem – broj akta 02-103/1-2019 od 27.05.2019.god. )

Preuzmi

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o petim izmenana i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombora donetoj na VII sednici Nadzornog odbora koja je održana 03.06.2019.godine (Odluka broj 02-103/1-2019 od 27.05.2019. godine)

Preuzmi

Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora za mesec jun 2019. godine

Preuzmi plan

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Ekonomskog objekta, na katastarskoj parceli br. 760, K.O. Doroslovo na teritoriji grada Sombora, nosioc projekta Holo Roland iz Doroslova (25.05. – 06.06.2019.)

Preuzmi obaveštenje

Obaveštenje o broju evidentirane dece za upis u prvi razred osnovne škole u škoslkoj 2019/2020. godine

Preuzmi obaveštenje

Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o osnivanju Gradskog muzeja Sombor

Preuzmi obaveštenje

Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o određivanju akustičkih zona na teritoriji grada Sombora

Preuzmi obaveštenje

Tekst Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o ceni vode i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 622018 od 07.03.2018. godine koje primenjuje JKP Vodovod Bezdan

Preuzmi obaveštenje

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o ceni vode i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 622018 od 07.03.2018. godine koje primenjuje JKP Vodovod Bezdan

Preuzmi obaveštenje

Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec maj 2019. godine

Preuzmi plan

Obaveštenje o izvođenju tretmana suzbijanja larvi komaraca 08. i 09. maja 2019. godine

Preuzmi obaveštenje

Rok za uplatu druge akontacije poreza na imovinu 15. maj 2019. godine

Preuzmi obaveštenje

Saopštenje za javnost Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Obaveštenje vezano za naknadu za korišćenje javnih površina

Preuzmi obaveštenje

Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete

Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP „Čistoća“ Sombor, broj 01-2/250 od 08.04.2019.god.; Zapisnik sa 39/2019 sednice Nadzornog odbora koja je održana 03.04.2019. god., akt broj 01-13/6 od 03.04.2019.god. i Odluku o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP „Čistoća“ Sombor sa obrazloženjem, broj 01-22/15 od 03.04.2019.god.

Predlog za davanje saglasnosi na odluku Nadzornog odbora JKP „Čistoća“ Sombor o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP „Čistoća“ Sombor

Plan vršenja komunalnopolicijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec april 2019. godine

Obaveštenje o terminu izvođenja tretmana suzbijanja larvi komaraca

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i adaptacija poslovne zone u Somboru, sa biznis inkubatorom, hladnjačom i kvantaškom pijacom – tržnicom, na katastarskoj parceli broj 9342/1, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Grada Sombora, Trg cara Uroša br. 1

Obaveštenje o primeni zakonskih propisa u oblasti primene sredstava za zaštitu bilja (pesticida) u vreme punog cvetanja poljoprivrednih kultura, a u vezi akcije sprečavanja trovanja pčela

Podnošenje poreske prijave za porez na imovinu od strane obveznika koji vode poslovne knjige (PPI-1) do 31. marta 2019. godine i to isključivo u elektronskom obliku

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o javnim raspravama

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o mesnim zajednicama na teritoriji grada Sombora

Obaveštenje o početku rada na pripremi Odluke o mreži predškolske ustanove“Vera Gucunja“Sombor

Obaveštenje o zabrani saobraćaja svim vozilima u pešačkoj zoni

Kazne za netačne podatke u postupku ozakonjenja

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o taksi prevozu na teritoriji grada Sombora

Obaveštenje o primeni Pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete

Preuzmi Zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije

Obaveštenje o početku rada na pripremi izmena i dopuna odluke o uređenju grada

Obaveštenje za roditelje o upisu dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020

Arhiva

Zvanična internet prezentacija