Povratak na Aktuelnosti

Obaveštenja

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Akumulacioni bazen na zalivnom sistemu „Stanišić“, na kat. parc. br. 3034, K.O. Stanišić, na teritoriji Grada Sombora, nosilaca projekta „DINAMIKA“ DOO, Janka Veselinovića br. 32, Novi Sad i „PAN HARVEST“ DOO, Vuka S. Karadžića br. 16, Gakovo

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekata Bazna stanica „SO – Staparski put (IDEA) UMTS“ SOU101, SOL101, Sombor, na katastarskoj parceli broj 9321/7, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosilaca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Kazne za netačne podatke u postupku ozakonjenja

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o taksi prevozu na teritoriji grada Sombora

Obaveštenje o primeni Pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete

Preuzmi Zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Akumulacioni bazen na zalivnom sistemu „Stanišić“, na kat. parc. br. 3034, K.O. Stanišić, na teritoriji Grada Sombora, nosilaca projekta „DINAMIKA“ DOO, Janka Veselinovića br. 32, Novi Sad i „PAN HARVEST“ DOO, Vuka S. Karadžića br. 16, Gakovo

Obaveštenje o početku rada na pripremi odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/4, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Potpara Dragane iz Kule

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/6, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Videkanjić Stefana iz Kule

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/5, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Bojović Ivana iz Gakova

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Poljoprivredna biogasna stanica za proizvodnju električne energije snage 500kWel, G kategorije, na kat. parc. br. 1564/4, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „AŠ BIOPLIN 01“ d.o.o., Segedinski put br. 86, Subotica

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Poljoprivredna biogasna stanica za proizvodnju električne energije snage 500kWel, G kategorije, na kat. parc. br. 1564/3, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „AŠ BIOPLIN 02“ d.o.o., Segedinski put br. 86, Subotica

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Poljoprivredna biogasna stanica za proizvodnju električne energije snage 500kWel, G kategorije, na kat. parc. br. 1564/5, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „AŠ BIOPLIN 03“ d.o.o., Segedinski put br. 86, Subotica

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Sušara sa podnim skladištem za žitarice, na katastarskim parcelama broj 5279 i 5280, obe K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Moslavina“ DOO, Ognjena Price br. 25, Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Objekat stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila, katastarska parcela broj 11287/1, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „CERENA-TRADE“ d.o.o., Staparski put bb, Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta Postrojenje za proizvodnju obuće, na katastarskim parcelama br. 2070 i br. 2071, obe K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora nosioca projekta „PROGETTI“ DOO Vladimirci, O.J. Sombor, Ivana Milutinovića br. 23-25, Sombor

Obaveštenje o početku rada na pripremi izmena i dopuna odluke o uređenju grada

Obaveštenje za roditelje o upisu dece u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020

Arhiva

Zvanična internet prezentacija