Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта Економски објекат- стаја за свиње на катастарској парцели бр. 760 К.О.Дорослово на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Холо Роланда, Змај Јовина 51а, Дорослово

Званична интернет презентација