Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице за мобилну телефонију „Бачки Брег“, на катастарској парцели бр. 1544 К.О. Бачки Брег, носиоца пројекта „Telenor“ д.о.о. Београд

Званична интернет презентација