Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта базне станице за мобилну телефонију „Риђица“, на катастарској парцели бр. 1668 К.О. Риђица, у улици Милоша Обилића бб, Риђица, носиоца пројекта „Telenor“ д.о.о. Београд

Званична интернет презентација