Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицја на животну средину пројекта Изградња пословног објекта (локали и пансиони), спратности П+1 и самоуслужне аутопраонице са машинским инсталацијама на ТНГ, спратности П+0, у Светозар Милетићу, у улици Купалишна, на катастарским парцелама број 650 и 651, обе К.О. Светозар Милетић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Лацко Золтана из Светозар Милетића

Званична интернет презентација