Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: Слободан Стеванчев из Сомбора, Венац Војводе Радомира Путника број 41., кат.парц.бр. 3971 К.О. Сомбор-1 налази се у Сомбору, ул. Венац Војводе Радомира Путника број 41. (21.02. – 28.02.2020.)

Званична интернет презентација