Povratak na Одељења

Одељење инспекције и комуналне полиције

НАЧЕЛНИК: Миланка Крстић, дипл.инж.грађ

 ПОМОЋНИЦИ НАЧЕЛНИКА:

  • Малешевић Зоран, дипл.инж.шумарства
  • Паула Вукашиновић, дипл.инж.грађевинарства
    • Телефон: 468-179
    • маил: pvukasinovic@sombor.rs

Грађевинска инспекција: Паула Вукашиновић, Бранко Мороквашић, Крстић Миланка

Комунална инспекција: Нада Радовић, Радмила Плавшић-Мојсијевић, Александар Зурковић, Малешевић Зоран

  • Телефон: 468-161

Инспектор за саобраћај, друмски саобраћај и путеве – Крзнарић Владимир

Инспектор за заштиту животне средине – Полић Бранка

Комунална полиција: Хернаус Алберт, Шуша Славиша, Петрик Дарко и

Веселиновић Младен

 

Надлежност: Одељење инспекције и комуналне полиције обавља послове који се односе на: вршење инспекцијских послова из своје надлежности путем комуналне, грађевинске, саобраћајне, инспекције за локалне путеве и улице и инспекције за заштиту животне средине, а у складу са важећим прописима; надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина, уређења Града и јавних зелених површина, чистоће јавних површина, раскопавања улица и других јавних површина и других послова комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; вршење надзора над радом јавних предузећа и јавних комуналних предузећа у делу послова из своје надлежности; вођење првостепеног управног поступка; израду стратешког и годишњег плана инспекцијског надзора; сачињавање контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објављује их на својој интернет страници и примењује их у поступку редовног инспекцијског надзора; вршење међусобне сарадње у утврђивању програма рада и сарадњу у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора; вођење евиденције (сваки инспектор појединачно) о инспекцијском надзору у електронској форми у оквиру функционалног јединственог информационог система; сачињавање и објављивање годишњег извештаја о раду на својој интернет страници, за претходну годину; послове комуналне полиције: одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града, и врше и друге послове у складу са важећим прописима;, предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града од стране комуналне полиције кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи Града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те огране односно организације; примену законских овлашћења; сарадњу са полицијом и другим инспекцијским органима; доношење годишњег и стратешког плана рада комуналне полиције; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Права и обавезе привредних субјеката у редовном инспекцијском надзору

Правилник и програм о постављању објеката и уређаја на територији града Сомбора

Правилник о постављању башта угоститељских објеката на територији града Сомбора

Стратешки план комуналне полиције Града Сомбора 2018-2023

Годишњи план инспекцијског надзора

Годишњи план рада комуналне полиције

Годишњи извештаји о раду

Контролне листе Одељења инспекције и комуналне полиције

Контролне листе Одељења инспекције и комуналне полиције

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА УКЛАЊАЊЕ ДРВЕЋА ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ИЗЛАЗАК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАХТЕВ-ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ FASOROK KÖZÖTT, PARKOK VAGY MÁS KÖZTERÜLETEN LEVŐ FÁK METSZÉSE IRÁNTI KÉRELEM FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM FASORBÓL,PARKBÓL ILLETVE MÁS KÖZTERÜLETRŐL A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG HELYSZÍNELÉSE IRÁNTI KÉRELEM A KOMMUNÁLIS RENDŐRSÉG… Детаљније

Процедуре

ОДОБРЕЊЕ ЗА ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ОДОБРЕЊЕ ЗА УКЛАЉАЊЕ ДРВЕЋА ИЗ ДРВОРЕДА, ПАРКА ИЛИ ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Званична интернет презентација