Povratak na Одељења

Одељење инспекције и комуналне полиције

НАЧЕЛНИК: Миланка Крстић, дипл.инж.грађ

 ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Малешевић Зоран, дипл.инж.шумарства

Грађевинска инспекција: Паула Вукашиновић, Драгана Мудринић

Комунална инспекција: Нада Радовић, Радмила Плавшић-Мојсијевић, Александар Зурковић

  • Телефон: 468-161

Инспектор за саобраћај, друмски саобраћај и путеве – Крзнарић Владимир,

Инспектор за заштиту животне средине – Полић Бранка,

Комунална полиција: Градински Радивој, Хернаус Алберт, Шуша Славиша и Петрик Дарко,

  • тел. 468-178

 

Надлежност: Одељење инспекције и комуналне полиције обавља послове који се односе на: вршење инспекцијских послова из своје надлежности путем комуналне, грађевинске, саобраћајне, инспекције за локалне путеве и улице и инспекције за заштиту животне средине, а у складу са важећим прописима; надзор над применом закона и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми квалитета, којима се регулишу пројектовање, грађење и реконструкција објеката (високоградња, нискоградња и др.), извођење појединих грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин; праћење стања, предлагање мера и надзором над применом закона и подзаконских аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама, заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке у животној средини, поступању са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину; доношење решења и налагање мере и праћење њиховог спровођења; надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних површина, уређења Града и јавних зелених површина, чистоће јавних површина, раскопавања улица и других јавних површина и других послова комуналне хигијене; праћење стања, предлагање мере и инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом градских одлука у којима се регулише саобраћај и саобраћајна сигнализација; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то: ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; сарадњу са другим органима и организацијама ради међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања послова; вршење надзора над радом јавних предузећа и јавних комуналних предузећа у делу послова из своје надлежности; вођење првостепеног управног поступка; израду стратешког и годишњег плана инспекцијског надзора; сачињавање контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објављује их на својој интернет страници и примењује их у поступку редовног инспекцијског надзора; вршење међусобне сарадње у утврђивању програма рада и сарадњу у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског надзора; вођење евиденције (сваки инспектор појединачно) о инспекцијском надзору у електронској форми у оквиру функционалног јединственог информационог система; сачињавање и објављивање годишњег извештаја о раду на својој интернет страници, за претходну годину; послове комуналне полиције: одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност; вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и и других делатности из надлежности Града; остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града; заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града, и врше и друге послове у складу са важећим прописима;, предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града од стране комуналне полиције кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи Града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те огране односно организације; примену законских овлашћења; сарадњу са полицијом и другим инспекцијским органима; доношење годишњег и стратешког плана рада комуналне полиције; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Годишњи извештај о раду инспекције за 2016. годину

Годишњи план инспекцијског надзора 2017. годину

Контролне листе Одељења инспекције и комуналне полиције

Контролне листе Одељења инспекције и комуналне полиције

Обрасци захтева

ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА УКЛАЊАЊЕ ДРВЕЋА ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Програм уклањања незаконито изграђених објеката за 4. квартал 2017. године

Званична интернет презентација