Povratak na Odeljenja

Odeljenje inspekcije i komunalne policije

NAČELNIK: Milanka Krstić, dipl.inž.građ

 POMOĆNICI NAČELNIKA:

  • Malešević Zoran, dipl.inž.šumarstva
  • Paula Vukašinović, dipl.inž.građevinarstva
    • Telefon: 468-179
    • mail: pvukasinovic@sombor.rs

Građevinska inspekcija: Paula Vukašinović, Branko Morokvašić, Krstić Milanka

Komunalna inspekcija: Nada Radović, Radmila Plavšić-Mojsijević, Aleksandar Zurković, Malešević Zoran

  • Telefon: 468-161

Inspektor za saobraćaj, drumski saobraćaj i puteve – Krznarić Vladimir

Inspektor za zaštitu životne sredine – Polić Branka

Komunalna policija: Hernaus Albert, Šuša Slaviša, Petrik Darko i

Veselinović Mladen

 

Nadležnost: Odeljenje inspekcije i komunalne policije obavlja poslove koji se odnose na: vršenje inspekcijskih poslova iz svoje nadležnosti putem komunalne, građevinske, saobraćajne, inspekcije za lokalne puteve i ulice i inspekcije za zaštitu životne sredine, a u skladu sa važećim propisima; nadzor nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kojima se regulišu projektovanje, građenje i rekonstrukcija objekata (visokogradnja, niskogradnja i dr.), izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način; praćenje stanja, predlaganje mera i nadzorom nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke u životnoj sredini, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu; donošenje rešenja i nalaganje mere i praćenje njihovog sprovođenja; nadzor u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina, uređenja Grada i javnih zelenih površina, čistoće javnih površina, raskopavanja ulica i drugih javnih površina i drugih poslova komunalne higijene; praćenje stanja, predlaganje mere i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva; nadzor nad primenom gradskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj i saobraćajna signalizacija; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad zakonitošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova; vršenje nadzora nad radom javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u delu poslova iz svoje nadležnosti; vođenje prvostepenog upravnog postupka; izradu strateškog i godišnjeg plana inspekcijskog nadzora; sačinjavanje kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavljuje ih na svojoj internet stranici i primenjuje ih u postupku redovnog inspekcijskog nadzora; vršenje međusobne saradnje u utvrđivanju programa rada i saradnju u postupku vršenja samostalnog ili zajedničkog inspekcijskog nadzora; vođenje evidencije (svaki inspektor pojedinačno) o inspekcijskom nadzoru u elektronskoj formi u okviru funkcionalnog jedinstvenog informacionog sistema; sačinjavanje i objavljivanje godišnjeg izveštaja o radu na svojoj internet stranici, za prethodnu godinu; poslove komunalne policije: održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost; vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada; zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad; podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada, i vrše i druge poslove u skladu sa važećim propisima;, preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada od strane komunalne policije kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi Grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te ograne odnosno organizacije; primenu zakonskih ovlašćenja; saradnju sa policijom i drugim inspekcijskim organima; donošenje godišnjeg i strateškog plana rada komunalne policije; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Pravilnik i program o postavljanju objekata i uređaja na teritoriji grada Sombora

Pravilnik o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Sombora

Strateški plan komunalne policije Grada Sombora 2018-2023

Godišnji plan inspekcijskog nadzora

Godišnji plan rada komunalne policije

Godišnji izveštaji o radu

Kontrolne liste Odeljenja inspekcije i komunalne policije

Kontrolne liste Odeljenja inspekcije i komunalne policije

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul OREZIVANJE DRVEĆA UKLANJANJE DRVEĆA ZAHTEV-IZLAZAK KOMUNALNE INSPEKCIJE ZAHTEV-IZLAZAK KOMUNALNE POLICIJE IZLAZAK GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE ZAHTEV-IZLAZAK INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZAHTEV-IZLAZAK INSPEKTORA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE FASOROK KÖZÖTT, PARKOK VAGY MÁS KÖZTERÜLETEN LEVŐ FÁK METSZÉSE IRÁNTI KÉRELEM FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM FASORBÓL,PARKBÓL ILLETVE MÁS KÖZTERÜLETRŐL A KOMMUNÁLIS FELÜGYELŐSÉG HELYSZÍNELÉSE IRÁNTI KÉRELEM A KOMMUNÁLIS RENDŐRSÉG… Detaljnije

Procedure

ODOBRENJE ZA OREZIVANJE DRVEĆA IZ DRVOREDA, PARKA ILI DRUGE JAVNE POVRŠINE ODOBRENJE ZA UKLALJANJE DRVEĆA IZ DRVOREDA, PARKA ILI DRUGE JAVNE POVRŠINE
Zvanična internet prezentacija