Povratak na Odeljenja

Odeljenje inspekcije i komunalne policije

NAČELNIK: Milanka Krstić, dipl.inž.građ

 POMOĆNICI NAČELNIKA:

  • Malešević Zoran, dipl.inž.šumarstva
  • Paula Vukašinović, dipl.inž.građevinarstva
    • Telefon: 468-179
    • mail: pvukasinovic@sombor.rs

Građevinska inspekcija: Paula Vukašinović, Branko Morokvašić, Krstić Milanka

Komunalna inspekcija: Nada Radović, Radmila Plavšić-Mojsijević, Aleksandar Zurković, Malešević Zoran

  • Telefon: 468-161

Inspektor za saobraćaj, drumski saobraćaj i puteve – Krznarić Vladimir

Inspektor za zaštitu životne sredine – Polić Branka

Komunalna policija: Hernaus Albert, Šuša Slaviša, Petrik Darko i

Veselinović Mladen

 

Nadležnost: Odeljenje inspekcije i komunalne policije obavlja poslove koji se odnose na: vršenje inspekcijskih poslova iz svoje nadležnosti putem komunalne, građevinske, saobraćajne, inspekcije za lokalne puteve i ulice i inspekcije za zaštitu životne sredine, a u skladu sa važećim propisima; nadzor nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kojima se regulišu projektovanje, građenje i rekonstrukcija objekata (visokogradnja, niskogradnja i dr.), izvođenje pojedinih građevinskih radova na tim objektima i građenje objekata na propisan način; praćenje stanja, predlaganje mera i nadzorom nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke u životnoj sredini, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu; donošenje rešenja i nalaganje mere i praćenje njihovog sprovođenja; nadzor u oblasti uređivanja i održavanja objekata i javnih površina, uređenja Grada i javnih zelenih površina, čistoće javnih površina, raskopavanja ulica i drugih javnih površina i drugih poslova komunalne higijene; praćenje stanja, predlaganje mere i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva; nadzor nad primenom gradskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj i saobraćajna signalizacija; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad zakonitošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi međusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova; vršenje nadzora nad radom javnih preduzeća i javnih komunalnih preduzeća u delu poslova iz svoje nadležnosti; vođenje prvostepenog upravnog postupka; izradu strateškog i godišnjeg plana inspekcijskog nadzora; sačinjavanje kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavljuje ih na svojoj internet stranici i primenjuje ih u postupku redovnog inspekcijskog nadzora; vršenje međusobne saradnje u utvrđivanju programa rada i saradnju u postupku vršenja samostalnog ili zajedničkog inspekcijskog nadzora; vođenje evidencije (svaki inspektor pojedinačno) o inspekcijskom nadzoru u elektronskoj formi u okviru funkcionalnog jedinstvenog informacionog sistema; sačinjavanje i objavljivanje godišnjeg izveštaja o radu na svojoj internet stranici, za prethodnu godinu; poslove komunalne policije: održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost; vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i i drugih delatnosti iz nadležnosti Grada; ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima Grada; zaštitu životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za Grad; podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u Gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti Grada, i vrše i druge poslove u skladu sa važećim propisima;, preduzimanje hitnih mera zaštite životne sredine, zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, zaštite od požara i druge zaštite iz nadležnosti Grada od strane komunalne policije kad te mere ne mogu pravovremeno da preduzmu drugi nadležni organi Grada i ovlašćene organizacije, o čemu odmah obaveštava te ograne odnosno organizacije; primenu zakonskih ovlašćenja; saradnju sa policijom i drugim inspekcijskim organima; donošenje godišnjeg i strateškog plana rada komunalne policije; pripremu nacrta odluka i drugih akata iz svog delokruga, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Prava i obaveze privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru

Pravilnik i program o postavljanju objekata i uređaja na teritoriji grada Sombora

Pravilnik o postavljanju bašta ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Sombora

Strateški plan komunalne policije Grada Sombora 2018-2023

Godišnji plan inspekcijskog nadzora

Godišnji plan rada komunalne policije

Godišnji izveštaji o radu

Kontrolne liste Odeljenja inspekcije i komunalne policije

Kontrolne liste Odeljenja inspekcije i komunalne policije

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul OREZIVANJE DRVEĆA POTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA U POGLEDU ŽIVOTNE SREDINE OBJEKTA U KOME SE OBAVLJA ENERGETSKA DELATNOST UKLANJANJE DRVEĆA ZAHTEV-IZLAZAK KOMUNALNE INSPEKCIJE ZAHTEV-IZLAZAK KOMUNALNE POLICIJE IZLAZAK GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE ZAHTEV-IZLAZAK INSPEKTORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZAHTEV-IZLAZAK INSPEKTORA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE FASOROK KÖZÖTT, PARKOK VAGY MÁS KÖZTERÜLETEN LEVŐ FÁK METSZÉSE IRÁNTI KÉRELEM KÉRELEM FELTÉTELEK ELÉGGÉ… Detaljnije

Procedure

ODOBRENJE ZA OREZIVANJE DRVEĆA IZ DRVOREDA, PARKA ILI DRUGE JAVNE POVRŠINE ODOBRENJE ZA UKLALJANJE DRVEĆA IZ DRVOREDA, PARKA ILI DRUGE JAVNE POVRŠINE
Zvanična internet prezentacija