Povratak na Обрасци захтева – kérelmek

Имовинско-правни односи – vagyonjogi viszonyok

 1. АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ
 2. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА
 3. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
 4. ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 5. ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂ.ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ
 6. НЕПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 7. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈКЕТА
 8. ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ ВРЕДНОСТ
 9. ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА НЕСПОРЕДНОМ ПОГОДГОМ
 10. ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА -ЗАХТЕВ ЗА ОТКУП ОГЛАСОМ
 11. ПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 12. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ-КОНВЕРЗИЈА
 13. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ ИЗ НАКНАДУ-КОНВЕРЗИЈА
 14. ПРИБАВЉАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА СА ВАЛСНИКМ ЗЕМИШТА-ПОНУДА ЗА ОТКУП
 15. УКЊИЖБЕНА ДОЗВОЛА
 16. УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СОМБОРА
 17. УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИСТОГ ОБЈЕКТА
Званична интернет презентација