Povratak na Odeljenja

Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

NAČELNIK: Vladimir Katanić, dipl.prav.

 

POMOĆNIK NAČELNIKA: Mirjana Drča Borović, dipl.inž.poljoprivrede

 

Nadležnost: Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta; izradu teksta odluke i oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; sprovođenje postupka javne licitacije i postupak prikupljanja pisanih ponuda; sačinjavanje predloga Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta; sačinjava predloga Ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; po zaključenju Ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini vrši poslove uvođenja u posed lica kojima je poljoprivredno zemljište u državnoj svojini dato u zakup, odnosno na korišćenje u saradnji sa nadležnom poljoprivrednom inspekcijom i organom nadležnim za poslove vođenja javne evidencije o nepokretnostima odnosno geodetskom organizacijom; praćenje realizacije zaključenih ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; utvrđivanje načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez obzira na oblik svojine a vrši i poslove vezane za promenu kulture poljoprivrednog zemljišta; naplatu korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od pravnih odnosno fizičkih lica koja isto koriste bez pravnog osnova uključujući i radnje na skidanju, transportu, skladištenju i prodaji skinutih useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od poznatih ili nepoznatih pravnih odnosno fizičkih lica koja su isto koristila bez pravnog osnova; namensko trošenje sredstava ostvarenih zakupom poljoprivrednog zemljišta tj. učestvuje u praćenju i realizaciji projekata uređenja atarskih puteva, izgradnje otresišta, odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, revitalizaciju vetrozaštitnih pojaseva, obeležavanja parcela, angažovanja i opremanja Poljočuvarske službe i drugih, a saglasno Godišnjem programu; učestvovanje u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine u izradi vansudskih poravnanja po osnovu faktičkog korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; prikupljanje dokumentacije i obrade podataka u vezi ostvarivanja prava prečeg zakupa po osnovu infrastrukture i uzgoja životinja, uključujući i izradu teksta predloga odluke o pravu prvenstva zakupa koji razmatra i donosi skupština grada u roku od 30 dana od dana prijema kompletne dokumentacije od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine; kontrolu korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u saradnji sa Republičkom poljoprivrednom inspekcijom; davanje predloga za prodaju poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda i vrši i sve druge poslove vezane za zaključenje i realizaciju ugovora o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; donošenja vodnih akata – vodnih uslova, vodnih saglasnosti, vodnih dozvola, a na zahtev lica koja pribavljaju građevinsku dozvolu, izrađuju prostorne ili urbanističke planove ili gazduju šumama; zemljište u javnoj svojini grada Sombora koje nije privedeno nameni odnosno koje se koristi u poljoprivredne svrhe polazeći od odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu tj. njegove shodne primene i odredbi odluka Skupštine grada; procenu šteta na poljoprivrednim usevima nastalim usled elementarnih i drugih većih nepogoda; sprovođenje Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete; realizaciju aktivnosti vezanih za rad protivgradne zaštite na teritoriji grada Sombora; žalbe korisnika ili vlasnika poljoprivrednog zemljišta; kontrolu stanja nekategorisanih puteva – linija u vlasništvu grada Sombora; stručnu i tehničku podršku Fonda za razvoj poljoprivrede grada Sombora, Komisiji za procenu poljskih šteta na teritoriji grada Sombora, Komisiji za praćenje žetve, Odboru za poljoprivredu; ruralni razvoj – razvoj sela, koji imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života i rada stanovništva u ruralnim sredinama grada Sombora proširenjem ekonomskih aktivnosti i poboljšanjem konkurentnosti u sferi poljoprivrede i prehrambene industrije; druge poslove vezane za poljoprivrednu proizvodnju i zadrugarstvo na teritoriji grada Sombora; praćenje aktuelnih konkursa u resornom Ministarstvu i pokrajinskim službama i obaveštava, upućuje i pomaže poljoprivrednim proizvođačima da ostvare prava, konkurišu i dobiju sredstva kod ovih organa; sprovođenje postupak procene uticaja projekata na životnu sredinu i staranje o sprovođenju Zakona o upravljanju otpadom; utvrđivanje uslova i mera zaštite životne sredine u postupku donošenja prostornih i urbanističkih planova; učešće u postupku strateške procene uticaja na životnu sredinu i davanje saglasnosti na izveštaj o strateškoj proceni uticaja određenih planova i programa na životnu sredinu; izdavanje dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada, izdavanje odobrenja i drugih akata u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, vođenje evidencije dozvola i dostavljanje podataka ministarstvu; izdavanje dozvola za rad u pogledu ispunjenosti uslova zaštite vazduha od zagađivanja; izdavanje dozvola za obavljanje delatnosti prometa i dozvola za korišćenje naročito opasnih hemikalija u skladu sa Zakonom o hemikalijama; izdavanje integrisane dozvole shodno ovlašćenjima iz Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine; obavljanje pripreme, donošenje i realizaciju programa i planova zaštite životne sredine i saradnja sa ovlašćenim institucijama u čijoj nadležnosti je vršenje kontrole kvaliteta životne sredine i sistematsko praćenje stanja životne sredine, prikupljanje podataka iz ove oblasti i objavljivanje, organizovanje i sprovođenje mera zaštite stanovništva u oblasti suzbijanja štetnih organizama, sprovođenje i praćenje mera na suzbijanju korovske biljke ambrozije; vođenje lokalnog registra izvora zagađivanja; pripremanje izveštaja o stanju životne sredine; vodi registra i evidencija i dostavljanje podataka Agenciji i ministarstvu; pripremu godišnjeg izveštaja i obaveštavanje javnost o stanju životne sredine; postupa kao zainteresovani organ kod postupaka procene uticaja pred nadležnim organom autonomne pokrajine i pred nadležnim ministarstvom; sprovođenje aktivnosti za jačanje svesti o potrebi zaštite životne sredine; zaštitu i unapređenje prirodnih dobara i obavlja druge poslove vezane za zaštitu životne sredine; priprema nacrte odluka i drugih akata koje donose organi grada, iz nadležnosti Odeljenja, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Obrasci zahteva – kérelmek

na srpskomMagyarul IZDAVANJE POTVRDE DA ZA PREDMETNU INVESTICIJU PODNOSILAC ZAHTEVA NE KORISTI PODSTICAJE IZ BUDŽETA JLS IZDAVANJE UVERENJA ZA PRETRPLJENU ŠTETU I PROCENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA UVOĐENJE U POSED NA DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 1. IGAZOLÁS IRÁNTI KÉRELEM ARRÓL, HOGY A TÁRGYAT KÉPEZŐ BEFEKTETÉST ILLETŐEN A KÉRELMEZŐ NEM HASZNÁL A HELY ÖNKORMÁNYZATI EGYSÉG… Detaljnije

Procedure

  DAVANJE SAGLASNOSTI NA AŽURIRANU STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU DOZVOLA ZA RAD STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐENJA DOZVOLA ZA SAKUPLJANJE, TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, TRETMAN ILI ODLAGANJE NEOPASNOG ILI INERTNOG OTPADA DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE… Detaljnije

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Sombora za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Sombora za 2018. godinu

  tabela u ehelu potpisi članova Komisije za izradu predloga GP Izjava Saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zaključak Skupštine grada

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Sombora za 2019. godinu

Preuzmi
Zvanična internet prezentacija