Povratak na Odeljenja

Odeljenje za skupštinske i izvršne poslove

POMOĆNIK NAČELNIKA: Tamara Madžarev

  •          Telefon:468-105
  •          Mail: tmadzarev@sombor.rs

Nadležnost: Odeljenje za skupštinske i izvršne poslove obavlja poslove koji se odnose na: stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe Skupštine grada i njenih radnih tela; stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe Gradskog veća; stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe Gradonačelnika i zamenika Gradonačelnika; stručne i administrativno–tehničke  poslove vezane za pripremu i održavanje  sednica Skupštine grada; obradu akata usvojenih na sednicama, kao i poslove sređivanja i evidentiranja akata i dokumenata o radu Skupštine i Gradskog veća; čuvanje izvornih dokumenata o radu izvršnih organa grada i vođenje evidencije o održanim sednicama Gradskog veća; obavljanje poslove drugostepenog upravnog postupka iz nadležnosti Gradskog veća; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Žalbene komisije grada Sombora; stručne i organizacione poslove za potrebe radnih tela organa grada; uvođenje i primena standarda i principa rodne ravnopravnosti; davanje  pravnih mišljenja Skupštini grada, gradonačelniku i Gradskom veću o zakonitosti predloga akata  koje usvajaju organi grada; uređenje i izdavanje službenog lista grada; kao i druge poslove iz svog delokruga.

Zvanična internet prezentacija