Povratak na Gradska uprava

Porez na imovinu

Porez na imovinu između ostalog plaća se i na pravo svojine na nepokretnosti.
Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na nepokretnostima je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.
Porez na imovinu je trajnog karaktera, njegova visina se utvrđuje na godišnjem nivou, a plaća se kvartalno što znači tromesečno.
Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.
Zvanična internet prezentacija