Povratak na Gradska uprava

Porez na imovinu

Porez na imovinu plaća se na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to na: pravo svojine, pravo zakupa, pravo korišćenja ili državinu.

Obveznik poreza na imovinu je pravno i fizičko lice (koje vodi odnosno koje ne vodi poslovne knjige), koje je na nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije imalac prava svojine, korisnik ili držalac.

Porez na imovinu se utvrđuje na godišnjem nivou, a plaća se kvartalno odnosno tromesečno.Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom sticanja prava, odnosno danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole ili danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Zvanična internet prezentacija