Povratak na Informacije

Obaveštenja

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Obejakt stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila, katastarska parcela broj 11287/1, na teritoriji Grada Sombora, nosica projekta „CERENA-TRADE“ d.o.o., Staparski put br. bb, Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija radio bazne stanice mobilne telefonije „NS2179 03 SO Bezdan, Sombor“, katastarska parcela broj 6050/2, K.O. Bezdan, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vip mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija radio bazne stanice mobilne telefonije „NS2243 04 Sombor sever“, katastarska parcela broj 178, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vip mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekata Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/5, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora nosioca projekta Bojović Ivana iz Gakova

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekata Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/4, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora nosioca projekta Potpara Dragane iz Kule

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekata Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/6, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora nosioca projekta Videkanjić Stefana iz Kule

Obaveštenje o davanju saglasnosti na Odluku o četvrtim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombor

OBAVEŠTENJE O KRETANJU, PARKIRANJU I OSTAVLJANJU VOZILA NA JAVNIM POVRŠINAMA, JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA I JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Rok za četvrtu ratu 14. novembar 2018. godine

Obaveštenje vezano za utvrđivanje poreza na imovinu za kuće koje se koriste za odmor i/ili rekreaciju

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekata Mlekara za preradu mleka i proizvodnju sireva, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 9450/5, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Naša Familia“ d.o.o. Sombor, ulica Dušana Staničkova br. 8, Sombor

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta Postrojenje za proizvodnju obuće, na katastarskim parcelama br. 2070 i br. 2071, obe K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „PROGETTI“ DOO Vladimirci, O.J. Sombor, Ivana Milutinovića br. 23-25, Sombor

Obaveštenje o ostavljanju vozila na javnim površinama

Plan vršenja komunalnopolicijskog nadzora u naseljenim mestima za NOVEMBAR 2019. godine

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija radio bazne stanice mobilne telefonije „NS2243 04 Sombor sever“, katastarska parcela broj 178, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vip mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija radio bazne stanice mobilne telefonije „NS2179 03 SO Bezdan, Sombor“, katastarska parcela broj 6050/2, K.O. Bezdan, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vip mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Obaveštenje o donetom Rešenju o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/5, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora nosioca projekta Videkanjić Stefana iz Kule

Obaveštenje o donetom Rešenju o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/6, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora nosioca projekta Potpara Dragane iz Kule

Obaveštenje o donetom Rešenju o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/5, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora nosioca projekta Bojović Ivana iz Gakova

Obaveštenje Radne grupe za realizaciju Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu

Obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije sa dugovanjima većim od 20.000,00 dinara

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta Pumpna stanica za gorivo na katastarskoj parceli br. 12646, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosica projekta „AGRO PLUS“ d.o.o. Sombor, Veljka Mićunovića br. 16, Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta Postrojenje za proizvodnju obuće, na katastarskim parcelama br. 2070 i br. 2071, obe K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosica projekta „PROGETTI“ DOO Vladimirci, O.J. Sombor, Ivana Milutinovića br. 23-25, Sombor

Obaveštenje o odlaganju kabastog otpada

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Mlekara za preradu mleka i proizvodnju sireva, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 9450/5, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Naša Familia“ d.o.o. Sombor, ulica Dušana Staničkova br. 8, Sombor

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za projekat Pumpna stanica za gorivo na katastarskoj parceli br. 12646, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „AGRO PLUS“ d.o.o. Sombor, Veljka Mićunovića br. 16, Sombor

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za projekat Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/5, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Bojović Ivana iz Gakova

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za projekat Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/4, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Potpara Dragane iz Kule

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za određivanje obima i sadržaja studije o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za projekat Izgradnja objekta za tov svinja – farma, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli br. 765/5, KO Rastina, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Videkanjić Stefana iz Kule

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o trećim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP „Vodokanal“

Obaveštenje Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine zakupcima poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnja interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila na lokaciji postojećeg kompleksa, na katastarskoj parceli broj 3046, K.O. Stanišić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „LAND OF APPLE“ d.o.o., ulica Vuka S. Karadžića br. 16, Gakovo

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu za Projekat Postrojenje za proizvodnju obuće, na katastarskim parcelama br. 2070 i br. 2071, obe K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „PROGETTI“ DOO Vladimirci, O.J. Sombor, Ivana Milutinovića br. 23-25, Sombor

Obaveštenje o uređenju, održavanju i zaštiti javnih površina

Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora u somborskim selima, za oktobar 2018. godine

Obaveštenje o datumu objavljivanja konačne rang liste reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnja interne stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila na lokaciji postojećeg kompleksa, na katastarskoj parceli broj 3046, K.O. Stanišić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „LAND OF APPLE“ d.o.o., ulica Vuka S. Karadžića br. 16, Gakovo

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Poslovni objekat – P+0 – armiračka, mašinska i bravarska radionica, prenosni rezervoar TNG propan i kolaska vaga 60t, na katastarskoj parceli broj 23722/1 i 23723, obe K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Betonjerka“ AD Sombor, ulica Apatinski put br. bb, Sombor

Obaveštenje komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Obaveštenje Odeljenja inspekcije i komunalne policije o profesionalnim upravnicima

Predlog za davanje saglasnosti na Odluku o obrazovanju cena isporuke toplotne energije koje primenjuje JKP „Energana“ Sombor za grejnu sezonu 2018/2019 godine

Obaveštenje o kolčenju – omeđavanju atarskog puta, broj katastarske parcele 3570 i 3588, obe K.O. Bački Breg

Obaveštenje upravnicima stambenih zajednica

Obaveštenje o novinama koje donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodica sa decom

Obaveštenje o vršenju komunalno-policijskog nadzora u selima tokom septembra 2018. godine

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Poslovni objekat – P+0 – armiračka, mašinska i bravarska radionica, prenosni rezervoar TNG propan i kolaska vaga 60t, na katastarskoj parceli broj 23722/1 i 23723, obe K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Betonjerka“ AD Sombor, ulica Apatinski put br. bb, Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Mlekara za preradu mleka i proizvodnju sireva, spratnosti P+0, na katastarskoj parceli broj 9450/5, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Naša Familia“ d.o.o. Sombor, ulica Dušana Staničkova br. 8, Sombor

Obaveštenje o proveri registracije stambenih zajednica

Obaveštenje o objavljivanju odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica kroz kupovinu seoskih kuća i dodelom paketa pomoći sa rang listom korisnika

Obaveštenje učenicima – putnicima o pravu na regresirane troškove putovanja (mesečne karte sa popustom)

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Mlekara za preradu mleka i proizvodnju sireva, spratnosti P+0, na kat. parc. br. 9450/5, K.O. Sombor 1, nosioca projekta „Naša Familia“ d.o.o. Sombor

Obaveštenje građanima koji obrađuju gradske parcele u delu bloka „82“ u Somboru

Obaveštenje komunalne inspekcije i komunalne policije o postavljanju ograda gradilišta, gradilišnih skela i deponovanje građevinskog materijala na javnim površinama radi izvođenja građevinskih radova

Obaveštenje o donetom Rešenju o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja Projekta bazna stanica „Sombor – Bezdanski put“ SOU71, SOO71, Sombor, na katastarskoj parceli broj 14733, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd

Obaveštenje o kolčenju – omeđavanju atarskog puta, broj katastarske parcele 6337 i 6379 u k.o. Svetozar Miletić

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja Projekta bazna stanica „SO – Staparski put (IDEA) UMTS“ SOU101, SOL101, Sombor, na katastarskoj parceli broj 9321/7, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd

Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat Poljoprivredni objekat za uzgoj svinja i magacin za poljoprivrednu mehanizaciju, na katastarskoj parceli broj 1445/1, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Dejana Petkovića iz Aleksa Šantića

Obaveštenje o kolčenju – omeđavanju atarskog puta, broj katastarske parcele 7946 u k.o. Bezdan

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta Poljoprivredni objekat za uzgoj svinja i magacin za poljoprivrednu mehanizaciju, na katastarskoj parceli broj 1445/1, K.O. Aleksa Šantić, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta Dejana Petkovića iz Aleksa Šantića

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta radio bazna stanica „NS2099 04 SO Sonćanski put, Sombor“, na adresi Prvomajski bulevar 17a, Sombor, katastarska parcela broj 8104/2, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vip mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Obaveštenje o kolčenju – omeđavanju atarskog puta, broj katastarske parcele 6239 i 6231, u k.o. Kolut

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja Projekta bazna stanica „Sombor – Bezdanski put“ SOU71, SOO71, Sombor, na katastarskoj parceli broj 14733, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd

Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora u somborskim selima za JUL 2018. godine

Saopštenje za javnost- ambrozija

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja Projekta radio bazna stanica mobilne telefonije „NS2099 04 SO Sonćanski put, Sombor“ na adresi Prvomajski bulevar 17a, Sombor, katastarska parcela broj 8104/2, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vip Mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Odluku o drugim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018.god. koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombor

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o drugim izmenama i dopunama odluke o ceni vode JKP „Vodokanal“ Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenju o datoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja Projekta Farma svinja u Somboru, Obzir – Pavlović, na katastarskoj parceli broj 12656, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vlaškalić“ DOO Sivac, ulica JNA br. 63, Sivac

Saopštenje za javnost povodom bespravnog korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Grada Sombora

Obaveštenje o kolčenju – omeđavanju atarskog puta, broj katastarske parcele 6239 i 6231, u k.o. Stanišić

 

Obaveštenje Odeljenja komunalne inspekcije i komunalne policije o vršenju komunalno-inspekcijskog nadzora u selima tokom juna

Obaveštenje o kolčenju – omeđavanju atarskog puta, broj katastarske parcele 1569, u k.o. Gakovo

Saopštenje za javnost vezano za uzurpaciju – odoravanje nekategorisanih atarskih- poljskih puteva

Predlog rešenja o davanju saglasnosti na cene vode JKP „Vodokanal“ Sombor

Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018.god. koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za Projekat bazna stanica „SO – Staparski put (IDEA) UMTS“ SOU101, SOL101, Sombor, na katastarskoj parceli broj 9321/7, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosica projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja Projekta Farma svinja u Somboru, Obzir – Pavlović, na katastarskoj parceli broj 12656, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vlaškalić“ DOO Sivac, ulica JNA br. 63, Sivac

Vršenje nadzora u somborskim selima – raspored poseta komunalne policije

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta bazna stanica „Sombor – Bezdanski put“ SOU71, SOO71, Sombor, na katastarskoj parceli broj 14733, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd

Obaveštenje o donetom Rešenju o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta SANACIJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I PROMENA NAMENE OBJEKTA U SKLOPU FABRIKE U KLJAJIĆEVU U POLJOPRIVREDNI KOMPLEKS ZA IZRADU AGROPALETA IZ BIOMASE, na katastarskoj parceli br. 4967, K.O. Kljajićevo, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „BETA CORN“ d.o.o. Sombor, Staparski put br. 8, Sombor

Obaveštenje o saobraćaju u pešačkoj zoni

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta bazna stanica „SO – Staparski put (IDEA) UMTS“ SOU101, SOL101, Sombor, na katastarskoj parceli broj 9321/7, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd

Obaveštenje o potpisivanju UGOVORA o finansiranju projekata – „PROGRAMI ZA DECU 2018.“

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta bazna stanica „Sombor – Bezdanski put“ SOU71, SOO71, Sombor, na katastarskoj parceli broj 14733, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 2, Beograd

Obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije o podeli poreskih rešenja za 2018. godinu

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta FM predajnik na lokaciji Sombor, Prvomajski bulevar A19, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Play Radio“ d.o.o., Autoput za Zagreb br. 22, Beograd – Zemun

Obaveštenje o podnetom Zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta SANACIJA, DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I PROMENA NAMENE OBJEKTA U SKLOPU FABRIKE U KLJAJIĆEVU U POLJOPRIVREDNI KOMPLEKS ZA IZGRADNJU AGROPALETA IZ BIOMASE, na katastarskoj parceli broj 4967, K.O. Kljajićevo, nosioca projekta „BETA CORN“ d.o.o. Sombor, Staparski put br. 8, Sombor

Obaveštenje o izvršenoj evidenciji dece za upis u prvi razred osnove škole, za školsku 2018/19. godinu

Obaveštenje Odeljenja inspekcije i komunalne policije o obilascima sela tokom aprila 2018. godine

Obaveštenje o donetom Rešenju o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta proizvodni objekti za izradu lepljenih, drvenih ploča i ploča za skije i bordove sa peletirnicom, na kat. parc. br. 24573/1, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „MIDEX K2“ doo Sombor, Zlatne grede 21, Sombor

Obaveštenje o potpisivanju UGOVORA o finansiranju projekata – „LAP ZA MLADE 2018.“

Obaveštenje učesnicima konkursa za raspodelu sredstava u oblasti protivpožarne zaštite da DOPUNE dokumentaciju

Obaveštenje o obavezi dostavljanja revidiranog finansijskog plana za projekte u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite

Obaveštenje učesnicima konkursa o potrebi revidiranja finansijskog plana

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta NUKLEUS FARMA SVINJA P+0 sa pratećim objektima, na katastarskoj parceli br. 1664/1, K.O. Doroslovo, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Hollo Company“ d.o.o., Zmaj Jovina br. 47, Doroslovo

Zahtev za davanje saglasnosti sa Odlukom Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Bezdan o ceni vode i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP „Vodovod“ Sombor

Predlog rešenja za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodovod“ Bezdan o ceni vode i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP „Vodovod“ Bezdan.

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta FM predajnik na lokaciji Sombor, Prvomajski bulevar A19, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Play Radio“ d.o.o., Autoput za Zagreb br. 22, Beograd-Zemun.

Predlog za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodokanal“ Sombor o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombor

Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodokanal“ Sombor o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombor

Obaveštenje o donetom Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat radio bazna stanica „NS2244 01 SO Sombor Kralja Petra I“, Crkva Svetog Đorđa, na katastarskoj parceli br. 3935/1, K.O. Sombor 1, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Vip Mobile“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 1ž, Novi Beograd

Obaveštenje stanarima koji nisu registrovali stambene zajednice

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta bazna stanica „Sombor – silos Bukovac“ SOU70, na katastarskoj parceli broj 23823, K.O. Sombor 2, na teritoriji Grada Sombora, nosioca projekta „Telekom Srbija“ a.d. Beograd

Predlog za davanje saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP „Čistoća“ Sombor o obrazovanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i naseljenim mestima koje primenjuje JKP „Čistoća“ Sombor

Zahtev za davanje saglasnosti na Odluku o povećanju cena usluga iznošenja smeća koje primenjuje JKP „Čistoća“

Obaveštenje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat radio bazne stanice NS 2243 SO Sombor sever nosioca projekta „Vip mobile“

Obaveštenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje prenosnog rezervoara za TNG propan – nosioca projekta AC „Tokić“

Obaveštenje o potrebi procene uticaja na živtonu sredinu za projekat rekonstrukcije radio bazne stanice nosioca projekta „Vip mobile“

Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proizvodnog objekta, nosioca projekta „Midex K2“

Obaveštenje – nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat adaptacije zgrade 2, nosioca projekta „Pretty Sweaters“ (5.01.2018.)

Arhiva

Zvanična internet prezentacija