Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта Изградња објекта за тов свиња – фарма, спратности П+0, на катастарској парцели бр. 765/6, КО Растина, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта Видекањић Стефана из Куле

Званична интернет презентација