Povratak na Обавештења

Обавештење о одржавању јавне презентације и јавне расправе о студији процене утицаја на животну средину Пројекта Изградња четири силосне ћелије, усипног коша са нагибном платформом и настрешницом и елеваторском јамом на катастарској парцели број 12647, КО Сомбор 2

Званична интернет презентација