Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта НУКЛЕУС ФАРМА СВИЊА П+0 са пратећим објектима, на катастарској парцели бр. 1664/1, К.О. Дорослово, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Hollo Company“ д.о.о., Змај Јовина бр. 47, Дорослово

Званична интернет презентација