Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања Пројекта Фарма свиња у Сомбору, Обзир – Павловић, на катастарској парцели број 12656, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Влашкалић“ ДОО Сивац, улица ЈНА бр. 63, Сивац

Званична интернет презентација