Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта Нуклеус фарма свиња П+0 са пратећим објектима, на катастарској парцели бр. 1664/1, КО Дорослово, на територији Града Сомбора

Званична интернет презентација