јун 27

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове припремило је Нацрт Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају на територији Града Сомбора.

Нацртом Одлуке дефинисано је  да  јавни превоз путника на територији града Сомбора, могу  обављати  правна лица  и предузетници регистровани за обављање те врсте превоза  уколико  поседују лиценцу за превоз коју издаје министарство надлежно за саобраћај.

У нацрту Одлуке наведено је да  се јавни превоз путника може  обављати као линијски и ванлинијски и ауто-такси превоз.

Нацрт Одлуке доступан је овде.

Нацрт Одлуке биће на јавној расправи закључно са 3. јулом 2017. године, када ће се одржати јавна седница и презентација Нацрта Одлуке.

Примедбе и предлоге заинтересована правна лица, предузетници и грађани могу доставити у писаној форми путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора – Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, уз напомену „Примедбе на Нацрт Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају“. Примедбе се могу доставити, односно предати и лично на шалтеру 11 или 12 Градског услужног центра, приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор, такође уз напомену „Примедбе на Нацрт Одлуке о јавном превозу путника у друмском саобраћају“.

Заинтересована правна лица, предузетници и грађани примедбе и предлоге могу упутити и усмено на јавној седници која ће се одржати 3. јула, у 10.00 часова у сали 108, први спрат, зграда локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

                                                                Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација