сеп 12

КОРИСНИЦИ ДЕЧЈЕГ ДОДАТКА ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ШКОЛСКЕ ПОТВРДЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ ДОСТАВЕ  ДО КРАЈА ОКТОБРА

Корисници дечијег додатка,  чија су деца на редовном школовању у основној и средњој школи, имају обавезу да служби дечијег додатка доставе школске потврде за школску 2017/2018. годину.

Школске потврде, уз важеће решење о праву на дечји додатак, достављају се Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Сомбора, путем Градског услужног центра, Трг цара Уроша 1, приземље зграде Жупанија, шалтер шест, сваког радног дана у времену од 8.00 до 15.00 часова. Рок за достављање школских потврда је 31. октобар 2017. године.

Корисници права на дечји додатак  имају обавезу да пријаве сваку промену која је од утицаја на остваривање права у року од 15 дана од настале промене, а то подразумева и престанак школовања детета.

Право на дечји додатак остварује дете до навршених  19. година живота ако има статус ученика на редовном школовању.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација