Povratak na Lokalna samouprava

Glavni urbanista

Na osnovu člana 51a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13- odluka US, 98/13- odluka US, 132/14 i 145/14), čl.5. Odluke o Glavnom urbanisti grada Sombora („Sl. list Grada Sombora“ br.2/15)  i člana 38. Statuta grada Sombora („Sl. list grada Sombora“, br. 2/08  i 6/13),  Skupština Grada Sombora na 29. sednici održanoj dana 04.06.2015. godine, donosi

R E Š E NJ E  O IMENOVANJU GLAVNOG URBANISTE  GRADA SOMBORA

1. Imenuje se za Glavnog urbanistu grada Sombora na period od četiri godine, Stojkov S. Milan, dipl.inž.arh.

2. Glavni urbanista je po funkciji predsednik Komisije za planove Grada Sombora.

3.  U vršenju poslova, Glavni urbanista postupa u skladu sa pozitivnim propisima republike i grada i pravilima struke.

4. Ovo rešenje objaviti u Službenom listu Grada Sombora.

SKUPŠTINA GRADA, Broj: 02-179/2015-I                  Dana: 04.06.2015.god.        S o m b o r

Milan Stojkov

Glavni urbanista Grada Sombora Milan Stojkov

Rođen je u Somboru 22.01.1955.godine. Posle završetka somborske gimnazije upisuje Arhitektonski fakultet u Beogradu, na kojem je diplomirao 1982. godine. Nakon završetka studija vraća se u Sombor i zapošljava u ,,Inženjering-projektu“, gde stiče prva praktična iskustva u okviru struke. 0d 1987. godine počinje da radi samostalno i osniva preduzeće za projektovanje i inženjering ,,Studio MS“… Detaljnije
Zvanična internet prezentacija