Povratak na Локална самоуправа

Главни урбаниста

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Преузми [71.53 KB]

На основу члана 51а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13- одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14 и 145/14), чл.5. Одлуке о Главном урбанисти града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр.2/15)  и члана 38. Статута града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 2/08  и 6/13),  Скупштина Града Сомбора на 29. седници одржаној дана 04.06.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е  О ИМЕНОВАЊУ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ  ГРАДА СОМБОРА

1. Именује се за Главног урбанисту града Сомбора на период од четири године, Стојков С. Милан, дипл.инж.арх.

2. Главни урбаниста је по функцији председник Комисије за планове Града Сомбора.

3.  У вршењу послова, Главни урбаниста поступа у складу са позитивним прописима републике и града и правилима струке.

4. Ово решење објавити у Службеном листу Града Сомбора.

СКУПШТИНА ГРАДА, Број: 02-179/2015-I                  Дана: 04.06.2015.год.        С о м б о р

Милан Стојков

Главни урбаниста Града Сомбора Милан Стојков

Рођен је у Сомбору 22.01.1955.године. После завршетка сомборске гимназије уписује Архитектонски факултет у Београду, на којем је дипломирао 1982. године. Након завршетка студија враћа се у Сомбор и запошљава у ,,Инжењеринг-пројекту“, где стиче прва практична искуства у оквиру струке. 0д 1987. године почиње да ради самостално и оснива предузеће за пројектовање и инжењеринг ,,Студио МС“… Детаљније