Povratak na Локална самоуправа

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе, а на основу усвојеног Стратешког плана Службе за буџетску инспекцију Града Сомбора, Плана рада и Програма рада одобрених од стране Градоначелнице града Сомбора, као и ванредне инспекцијске надзоре по посебним захтевима Градоначелнице.

Функција службе је инспекцијски надзор, односно контрола примене закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 85. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/1, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019). Служба се у свом раду придржава Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције  („Сл. гласник РС“ број 93/17), Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ број 36/2015, 44/2018 –др. закон и 95/2018) и осталих законских и подзаконских аката који регулишу њен рад.

Контакти:

Мира Блануша, Шеф Службе и буџетски инспектор – телефон: 025/ 468-135

Ненад Комненов, Заменик шефа Службе и буџетски инспектор – телефон: 025/ 468-134

Адреса:

Трг Цара Уроша број 1, II спрат, канцеларија број 225

25101 Сомбор

E-mail:

mblanusa@sombor.rs

nkomnenov@sombor.rs

Извештај о раду

2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година

Одлукa о оснивању Службе за буџетску инспекцију града

Преузми

Контролне листе

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЗАРАДЕ И РАДНЕ ОДНОСЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УДРУЖЕЊА И ДРУШТВА КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Стратешки план, програм и план рада

2017. година 2018. година 2019. година 2020. година 2021. година 2022. година