Povratak na Локална самоуправа

Служба за буџетску инспекцију Града Сомбора

Обавља послове буџетске инспекције у складу са законом и другим прописима којима се уређује рад службе за буџетску инспекцију јединица локалне самоуправе, на основу Стратешког плана Службе за буџетску инспекцију града Сомбора за период 2018. – 2020године, Плана и Програма рада за 2018. годину, одобреног од стране Градоначелнице града Сомбора, као и ванредне инспекцијске надзоре по посебним захтевима Градоначелнице.
Функција Службе је инспекцијски надзор, односно контрола примене закона у области материјално финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, предузећа, правних лица и других субјеката из члана 85. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16). Служба се у свом раду придржава Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције („Сл. гласник РС“ број 93/17)Законаинспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ број 36/15) и осталих законских и подзаконских аката који регулишу њен рад.

Контакти:
Ненад Комненов, Буџетски инспектор – саветник 025 468-134,
Мира Блануша, Буџетски инспектор – саветник 025 468-135.

Адрсеса:

Трг Цара Уроша бр. 1,

25101 Сомбор,

II спрат, канцеларија број 225.

Е-маил:

nkomnenov@sombor.rs
mblanusa@sombor.rs

Извештај о раду

Прва измена Плана рада Службе за буџетску инспекцију града Сомбора за 2018. годину

Одлукa о оснивању Службе за буџетску инспекцију града

Преузми

Контролне листе

Контролна листа – за директне кориснике буџетских средстава  Контролна листа – за индиректне кориснике буџетских средстава и кориснике јавних средстава Контролна листа – јавна предузећа Контролна листа – Правила буџетског система и буџетско рачуноводство Контролна листа – за зараде и радне односе Контролна листа – Јавне набавке Контролна листа – буџетски систем и рачуноводство Контролна… Детаљније

Стратешки план, прогам и план рада

Стратешки план за период 2018.-2020. године План рада Службе за 2018.г. Програм рада Службе за 2018.г.
Званична интернет презентација