Povratak na Lokalna samouprava

Služba za budžetsku inspekciju Grada Sombora

Obavlja poslove budžetske inspekcije u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje rad službe za budžetsku inspekciju jedinica lokalne samouprave, na osnovu Strateškog plana Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora za period 2018. – 2020godine, Plana i Programa rada za 2018. godinu, odobrenog od strane Gradonačelnice grada Sombora, kao i vanredne inspekcijske nadzore po posebnim zahtevima Gradonačelnice.
Funkcija Službe je inspekcijski nadzor, odnosno kontrola primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz člana 85. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“ broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, – ispr. 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16). Služba se u svom radu pridržava Uredbe o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije („Sl. glasnik RS“ broj 93/17)Zakonainspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“ broj 36/15) i ostalih zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu njen rad.

Kontakti:
Nenad Komnenov, Budžetski inspektor – savetnik 025 468-134,
Mira Blanuša, Budžetski inspektor – savetnik 025 468-135.

Adrsesa:

Trg Cara Uroša br. 1,

25101 Sombor,

II sprat, kancelarija broj 225.

E-mail:

nkomnenov@sombor.rs
mblanusa@sombor.rs

Izveštaj o radu

Prva izmena Plana rada Službe za budžetsku inspekciju grada Sombora za 2018. godinu

Propisi

Kontrolne liste

Kontrolna lista – za direktne korisnike budžetskih sredstava  Kontrolna lista – za indirektne korisnike budžetskih sredstava i korisnike javnih sredstava Kontrolna lista – javna preduzeća Kontrolna lista – Pravila budžetskog sistema i budžetsko računovodstvo Kontrolna lista – za zarade i radne odnose Kontrolna lista – Javne nabavke Kontrolna lista – budžetski sistem i računovodstvo Kontrolna… Detaljnije

Strateški plan, progam i plan rada

Strateški plan za period 2018.-2020. godine Plan rada Službe za 2018.g. Program rada Službe za 2018.g.
Zvanična internet prezentacija