мај 17

ОДРЖАНА 118. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Градско веће - 118. седница

Градско веће – 118. седница

Градско веће је на 118. седници, одржаној данас, утврдило Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу и реконструкцију канала Барачка, изградњу нове црпне станице Бездан 1 и реконструкцију црпне станице Бездан 2, од Дунава до споја са каналом Врбас-Бездан и  предложиће  одборницима Скупштине града да је по хитном поступку уврсте у дневни ред  24. седнице.

Разлог за израду Плана је пренамена дела пољопривредног и шумског земљишта у водно земљиште у складу са начином на који се до сада користи и како ће се користити у будућности.  Плански основ за израду наведеног  акта јесте Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље“, а финансијска средства обезбедио је финансијер, односно  ЈВП „Воде Војводине“.

Веће  је донело и Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Сомбора , те усвојило понуду ЈКП „Водоканал“  за одржавање јавних чесми у граду Сомбору и бунара у приградским насељима у 2018. години и одлучило о финансијским и другим питањима из делокруга свог рада.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација