нов 30

ОДРЖАНА 141. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СОМБОРА

141. седница градског већа

Данас је одржана 141. седница Градског већа града Сомбора којој  је председавала градоначелница Душанка Голубовић. Чланови Градског већа размотрили су и усвојили предлог решења о именовању чланова градског савета родитеља за школску 2018/2019 годину. Предлог решења о утврђивању просечних цена  квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији града Сомбора. На територији града одређено је седам (7) зона за утврђивање пореза на имовину јединствено за насеља (град, село), према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима Града Сомбора, односно са радним зонама и дугим садржајима у насељу, и то: прва А зона, прва Б зона, прва Ц зона, друга зона, трећа зона, четврта зона и пета зона, а прва А зона одређена је као најопремљенија.

Градски већници су на данашњој 141 седници усвојили информацију у вези писма о намерама Кostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. D. Leskovška cesta 2 a, 8270 Кrško, Slovenija. Ово предузеће обратило се граду Сомбору са Писмом о намерама а у вези  Пројекта  који се односи на развој, изградњу и експлоатацију Центра за управљање мешовитим отпадом на локацији постојеће депоније „Ранчево“.

Наиме у Републици  Србији  је пред усвајањем нова Стратегија управљања отпадом и план је да се  број регионалних депонија на територији Војводине редукује  са 9 на 6. Како би наш регион био обухваћен новом државном организацијом требало би радити на отварању Регионалног центра за сакупљање, сортирање и прераду отпада, а како су за то потребна огромна средства град размишља о јавно приватном партнерству. У писму о намерама је наведено да ће највише до 1/3 отпада бити одлаган на депонију, а да ће се 2/3 искоришћавати у рециклажи, кондиционирању земљишта (компост) или у енергетске сврхе. Овакав однос а приори, Сомбор ставља у повољнији положај у односу на регионе који преферирају или граде регионалне депоније класичног типа . Технолошки, Регионални центар може да прихвати и већи број општина, чиме би  се увећали приходи заједничког предузећа. Сам пројекат омогућава свеобухватно управљање свих врсти отпада које се појављују на територији, укључујући и посебне токове. Предузеће „Костак“ је признати привредни субјект Словеније, који обједињава више области привреде, а могућности пројектовања, консалтинга и извођења комуналних и привредних објеката доказали су у тржишним условима и у земљи која има високе стандарде у екологији и заштити животне средине, Ако се томе дода да обрађују скоро 90 % комуналног отпада у Словенији, може се сматрати да су озбиљан партнер.

Чланови већа усвојили су и одлуку о четвртим изменама и допунама одлуке о цени воде, одвођења  и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка. С обзиром да је у насељеном месту Стапар, извршена уградња водомера, самим тим су се стекли услови да се убудуће обрачун утрошене воде, као и фактурисање врши у складу са Одлуком о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка, које примењује ЈКП „Водоканал“ Сомбор,

                                                             Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација