Povratak na Обрасци и формулари – Űrlapok és formanyomtatványok

Преглед свих образаца

 1. АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕНОС НЕПОКРЕТНОСТИ
 2. БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ
 3. БОРАЧКИ ДОДАТАК
 4. БРИСОВНА ДОЗВОЛА
 5. ВОДНА ДОЗВОЛА БЕЗ РЕШЕЊА О ВОДНОЈ САГЛАСНОСТИ
 6. ВОДНА ДОЗВОЛА
 7. ВОДНИ УСЛОВИ
 8. ВРАЋАЊE ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА
 9. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
 10. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О
 11. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
 12. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА
 13. ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
 14. ДЕЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 15. ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
 16. ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ-РВИ,МВИ,ЦИР
 17. ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МНП
 18. ДОДЕЛА МАТЕРИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
 19. ДОЗВОЛА ЗА РАД СТАЦИОНИРАНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА
 20. ДОЗВОЛА ЗА САКУПЉАЊЕ, ТРАНСПОРТ, СКЛАДИШТЕЊЕ,ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ НЕОПАСНОГ ИЛИ ИНЕРТНОГ ОТПАДА
 21. ДОЗВОЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ ХЕМИКАЛИЈАМА
 22. ДОПУНА ПОДАТАКА У МК
 23. ЗАСНИВАЊЕ ПРАВА ЗАКУПА НА ГРАЂ.ЗЕМЉИШТУ КОЈЕ ПОДЛЕЖЕ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О КОНВЕРЗИЈИ
 24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА -ПРИГОВОР
 25. ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ПОРОДИЧНОМ СТАЊУ НАМЕЊЕНЕ ЗА УПОТРЕБУ У ИНОСТРАНСТВУ
 26. ЗАХТЕВ ЗА МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ
 27. ЗАХТЕВ ЗА ПОВЕЋАЊЕ МНП ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ
 28. ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
 29. ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 30. ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
 31. ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
 32. ЗАХТЕВ – ИЗЛАЗАК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
 33. ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
 34. ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
 35. ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МК – БЕЗ ТАКСЕ
 36. ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МК НА МЕЂУНАРОДНОМ ОБРАСЦУ
 37. ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МК НАМЕЊЕНИХ ИНОСТРАНСТВУ У СКЛАДУ СА МЕЂ.УГОВОРИМА
 38. ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МКР-МКВ-МКУ
 39. ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
 40. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ДА ЗА ПРЕДМЕТНУ ИНВЕСТИЦИЈУ ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА НЕ КОРИСТИ ПОДСТИЦАЈЕ ИЗ БУЏЕТА ЈЛС
 41. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
 42. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О РЕГИСТРОВАНОЈ СТАМБЕНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
 43. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ЗА ПРЕТРПЉЕНУ ШТЕТУ И ПРОЦЕУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДР.НЕПОГОДА
 44. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА
 45. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
 46. ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О СВОЈИНИ НА ПОСЕБНОМ ДЕЛУ ЗГРАДЕ
 47. ИЗМЕНА РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ И ОВЕРИ РЕДА ВОЖЊЕ
 48. ИЗМЕНА РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА
 49. ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА
 50. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ
 51. ИСЕЉЕЊЕ БЕСПРАВНО УСЕЉЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАНА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ
 52. ИСПРАВКА ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ-ИМОВИНСКО ПРАВНИ ОДНОСИ
 53. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МК
 54. ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ
 55. ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
 56. ЈЕДНОКРАТНА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА
 57. КАТЕГОРИЗАЦИЈА КУЋА, АПАРТМАНА И СОБА
 58. КАТЕГОРИЗАЦИЈА СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА
 59. КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ (ЗАБАВНЕ ИГРЕ)
 60. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА
 61. НАБАВКА ОГРЕВНОГ ДРВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ-ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
 62. НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ РВИ
 63. НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 64. НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПOCЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
 65. НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТАВА И РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
 66. НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА ПOCЛЕ СМРТИ КОРИСНИКА МНП
 67. НАКНАДА ТРОШКОВА ИНТЕРНАТСКОГ СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 68. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕBОЗА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
 69. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЕЦЕ И ЊИХОВИХ ПРАТИЛАЦА-ПРЕДШКОЛСКО НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 2КМ
 70. НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА ОШ НА УДАЉЕНОСТИ ВЕЋОЈ ОД 4КМ
 71. НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
 72. НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ УМРЛОГ НОСИОЦА ПАРТИЗАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ
 73. НАКНАДНИ УПИС У МКР
 74. НАКНАДНИ УПИС У МКУ
 75. НЕПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 76. ОБРАЗОВАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА
 77. ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
 78. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА
 79. ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
 80. ОДОБРЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
 81. ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТАКСИ ВОЗАЧА И ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
 82. ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ДОДЕЛА СВЕТЛЕЋЕ ТАБЛЕ
 83. ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА-ЕКСХУМАЦИЈА
 84. ОДОБРЕЊЕ ЗА РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
 85. ОДОБРЕЊЕ ЗА УЛАЗАК ВОЗИЛА У ПЕШАЧКУ ЗОНУ -ТРГ
 86. OДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ЗА ТРЕТМАН ОТПАДА У МОБИЛНОМ ПОСТРОЈЕЊУ
 87. ОДРЕЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ОБЈКЕТА
 88. ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЧНОГ ИМЕНА ДЕТЕТА И УПИСИВАЊЕ У МКР
 89. ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА ЕКСПРОПРИСАНУ ВРЕДНОСТ
 90. ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ
 91. ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА
 92. ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
 93. ОРЕЗИВАЊЕ ДРВЕЋА
 94. ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА-РВИ,МВИ
 95. ОСНОВНИ УПИС У МКР
 96. ОСНОВНИ УПИС У МКУ
 97. ОСТАВИРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДOМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА
 98. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПУТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО-РВИ
 99. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ СА ОБРАДОМ ПОДАТКА О ЛИЧНОСТИ
 100. ОТПИС ДУГОВА ПО ОСНОВУ ЗАСТАРЕЛОСТИ ПОТРАЖИВАЊА
 101. ОТПИС КАМАТЕ ПО ОСНОВУ НЕУРЕДНЕ ДОСТАВЕ
 102. ОТПИС ПЛАЋАЊА ДУГОВАНОГ ПОРЕЗА
 103. ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА НЕСПОРЕДНОМ ПОГОДГОМ
 104. ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАСА -ЗАХТЕВ ЗА ОТКУП ОГЛАСОМ
 105. ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИВАЛИДИТЕТА РВИ-ЦВИ
 106. ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА
 107. ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ РВИ
 108. ПОМОЋ ПРИ НАБАВЦИ ЛЕКОВА-РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА
 109. ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПОСЛЕ СМРТИ РВИ И ПАЛОГ БОРЦА
 110. ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ ПОСЛЕ СМРТИ РВИ
 111. ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ОСТАЛИМ ПВОРШИНАМА
 112. ПОСТАВЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОБЈЕКТА-КОЛСКИ И ПЕШАКИ ПРИЛАЗ
 113. ПОСТАВЉАЊЕ НАДСТРЕШНИЦА ЗА СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ И ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ
 114. ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
 115. ПОТВРДА О БИРАЧКОМ ПРАВУ
 116. ПОТВРДА О ЖИВОТУ КОРИСНИЦИМА ИНОСТРАНИХ ПЕНЗИЈА
 117. ПОТВРДА О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
 118. ПОТВРДА ТХ ТАБЛИЦА
 119. ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОБЈЕКТА У КОМЕ СЕ ОБАВЉА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЛАТНОСТ
 120. ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ-ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ
 121. ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
 122. ПОТПУНА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
 123. ПРАВО НА НАКНАДУ ЗА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА
 124. ПРАВО НА НОВЧАНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ У КОЈОЈ СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ДЕТЕ
 125. ПРЕГЛЕД СТАЊА ПОРЕСКОГ ДУГА
 126. ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ВИШЕ ИЛИ ПОГРЕШНО НАПЛАЋЕНОГ ПОРЕЗА
 127. ПРЕСТАНКА СТАТУСА ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА
 128. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ-КОНВЕРЗИЈА
 129. ПРЕТВАРАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ. ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ ИЗ НАКНАДУ-КОНВЕРЗИЈА
 130. ПРИБАВЉАЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂ.ЗЕМЉИШТА НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА СА ВАЛСНИКМ ЗЕМИШТА-ПОНУДА ЗА ОТКУП
 131. ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА
 132. ПРИЗНАВАЊЕ ОЧИНСТВА
 133. ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК-РВИ,МВИ, ЦИР
 134. ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РВИ, МВИ, ЦИР
 135. ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
 136. ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
 137. ПРОДУЖЕЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА
 138. ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ВАЖНОСТИ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
 139. ПРОДУЖЕЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
 140. ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА
 141. ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕНОГ ЗЕМЉИШТА
 142. ПРОМЕНА ПОДАТАКА У ЛЕГИТИМАЦИЈИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА
 143. ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА МЛЛ ДЕТЕТА
 144. ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
 145. ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
 146. РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА
 147. РЕВИЗИЈА ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ
 148. РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
 149. РЕГИСТРАЦИЈА И ОВЕРА РЕДА ВОЖЊЕ ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ САОБРАЋАЈ
 150. РЕГИСТРАЦИЈА ПРЕТОВАРНОГ МЕСТА
 151. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА -СРЕДЊА ШКОЛА РОМСКА ПОПУЛАЦИЈА
 152. РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА-СРЕДЊА ШКОЛА
 153. РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ -ГРАД
 154. САГЛАСНОСТ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА ПАРЦЕЛЕ
 155. САГЛАСНОСТ ЗА ПРОМЕНУ МЕСТА БОРАВКА ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
 156. САГЛАСНОСТ НА САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УТВРЂЕНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
 157. САДЊА СТАБАЛА-ДРВЕЋА
 158. СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА
 159. СТАТУС ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗБОГ ЗДРАВ. СТАЊА
 160. СУБВЕНЦИОНИСАНА ЦЕНА УСЛУГА
 161. УВЕРЕЊE О ИЗДРЖАВАЊУ -О ПОРОДИЧНОМ СТАЊУ
 162. УВЕРЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
 163. УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ БЕЗ ТАКСЕ
 164. УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ
 165. УВЕРЕЊЕ О ИЗДРЖАВАЊУ НАМЕЊЕНО ИНОСТРАНСТВУ
 166. УВЕРЕЊЕ О НАЗИВУ- ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ
 167. УВЕРЕЊЕ О ПРОCЕЧНИМ ПРИМАЊИМА ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА ЗА УЧЕНИЧКУ СТИПЕНДИЈУ, СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, СТУДЕНТСКУ СТИПЕНДИЈУ, СТУДЕНТСКИ ДОМ, ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА И ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПАЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ И ИСПИТА
 168. УВЕРЕЊЕ О СПОСОБНОСТИ ЗА СТУПАЊЕ У БРАК
 169. УВЕРЕЊЕ О СТАТУСУ ПРЕДУЗЕТНИКА
 170. УВЕРЕЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ НЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА
 171. УВЕРЕЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА
 172. УВЕРЕЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА-СЛУЖБЕНА ЕВИДНЕЦИЈА БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА
 173. УВЕРЕЊЕ ПО ЧЛ.144 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ
 174. УВЕРЕЊЕ-ОЗАКОЊЕЊЕ
 175. УВЕЋАНА ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО ПАЛОМ БОРЦУ
 176. УВИД У МАТИЧНЕ КЊИГЕ И КЊИГУ ДРЖАВЉАНА
 177. УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД НА ДРЖАВНО ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
 178. УКЛАЊАЊЕ ДРВЕЋА
 179. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ПО ЗАХТЕВУ ВЛАСНИКА
 180. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА СКЛОНОГ ПАДУ
 181. УКЊИЖБЕНА ДОЗВОЛА
 182. УПИС ЛИЦА У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
 183. УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У МК
 184. УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРЧАКОМ СПИСКУ
 185. УПИС У МКВ НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА
 186. УПИС У МКВ
 187. УПИС У МКР – ПРОМЕНА ЛИЧНОГ СТАТУСА ГРАЂАНА
 188. УПИС У МКР НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА
 189. УПИС У МКУ – ПРОМЕНА ЛИЧНОГ СТАТУСА ГРАЂАНА
 190. УПИС У МКУ НА ОСНОВУ ИСПРАВЕ ИНОСТРАНОГ ОРГАНА
 191. УСАГЛАШАВАЊЕ СТАЊА ПО РАЧУНИМА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА
 192. УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ГРАЂ. ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СОМБОРА
 193. УТВРЂИВАЊЕ ИНВЕСТИЦОНОГ ПРОГРАМА
 194. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ-ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 195. УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ – ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
 196. УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА
 197. УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
 198. УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА У КОРИСТ ВЛАСНИКА НЕЗАКОНИСТОГ ОБЈЕКТА
 199. УТВРЂИВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА КОЈИМА СЕ ЗАБРАЊУЈЕ САОБРАЋАЈ
 200. ФИНАНСИРАЊЕ ТРЕЋЕГ ПОКУШАЈА- ВАНТЕЛЕСНА ОПЛОДЊА
Званична интернет презентација