Промена личног имена, презимена или имена и презимена

Потребно је поднети:

  1. Захтев за промену личног имена, презимена, имена и презимена (образац захтева можете преузети овде)
  2. Извод из Матичне књиге рођених
  3. Извод из Матичне књиге венчаних (ако је лице у браку)
  4. Уверење да се против лица које тражи промену личног имена не води поступак за кривично дело које се гони по службеној дужности
    Фотокопија личне карте (као потврду о пребивалишту)
  5. Потврда (уплатница) о плаћеној такси, жиро-рачун бр. 840-742221843-57 , позив на број 97 81-232 , износ 530,00 дин, прималац: Републички буџет, сврха: Реп. адм. такса
  6. Уверење о држављанству Републике Србије
Zvanična internet prezentacija