Povratak na Usluge

Pristup informacijama od javnog značaja

Saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja – „Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) Informacija od javnog značaja jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

1) prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, pruža tražiocima neophodnu pomoć za ostvarivanje njihovih prava utvrđenih ovim zakonom;

2) preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i izradu Informatora je Gabor Bujak, diplomirani pravnik.

Kontakt podaci: Gabor Bujak

Gradska uprava grada Sombora

Trg cara Uroša br.1, 25101 Sombor

zgrada „Županija“ drugi sprat, kancelarija broj 212

tel: 025/468-121

e-mail: gbujak@sombor.rs

Preuzmite obrazac Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Zvanična internet prezentacija