Povratak na Јавна расправа – увид

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о изради Плана детаљне регулације соларне електране на катастарским парцелама број 5513, 5512 и 7910 К.О. Бездан