Povratak na Градоначелница

Помоћници градоначелнице

За вршење одређених послова Градоначелник може поставити и разрешити пет помоћника из реда лица која имају одговарајући факултет и друго потребно образовање у односу на делокруг послова, као и најмање пет година радног искуства у струци.

Помоћници из претходног става могу се поставити у следећим областима: за економски развој, за месну самоуправу, за информисање, за пољопривреду, за комуналне послове, за урбанизам, за заштиту животне средине, за културу, за међународну сарадњу, за примарну здравствену заштиту и за социјалну заштиту.

Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте, сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за која су постављени, и врше послове утврђене актом о организацији Градске управе.

Атила Прибила

Атила Прибила –  за област месне  самоуправе

Рођен 17. марта1968. године  у Сомбору, основну школу завршио у Св. Милетићу, завршио је Гимназију друштвеног смера у Суботици. На универзитету у Новом Саду завршио је Филозофски факултет и стекао звање професора филозофије. Радно искуство: 4 године као новинар  на радију у Новом Саду, 12 година средњошколски професор, две године  в.д. директор у основној школи,… Детаљније

Борис Буловић  – за област урбанизма и заштите животне средине

Рођен је 02.05.1974. године у Станишићу, Средњу Пољопривредно-прехрамбену школу је завршио 1993. године у Сомбору и стекао је звање – Ветеринарски техничар. Вишу Пољопривредну школу је завршио у Бачкој Тополи 2006. године и стекао је звање Инжењер агрономије. Факултет за менаџмент  у Ваљеву је завршио 2008. године и стекао је звање Дипломирани економиста. Факултет безбедности… Детаљније
Бранислав Сворцан

Бранислав Сворцан – за област културе и информисања

Рођен 23. септембра 1984. године у Сомбору, где је завршио Гимназију „Вељко Петровић“, друштвено језички смер. Дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2009. године, на смеру Међународни односи. Од августа 2014. године радио је у Градској управи у Одсеку за послове с јавношћу. Говори енглески и немачки језик.
Иван Шимунов

Иван Шимунов – за област међународне  сарадње

Рођен је у Сомбору 1983. године. Основну школу је завршио у Сомбору а Средњу прехрамбено-шумарску и хемијску школу – смер шумарски техничар у Сремској Митровици. Звање дипл. инжењера шумарства стекао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Радно искуство у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“. За помоћника градоначелника изабран је испред Социјалдемократске партије Србије и функцију помоћника градоначелнице… Детаљније
Мирко Безбрадица

Мирко Безбрадица  – за област економског  развоја

Рођен је у Сомбору 11.01.1983. године где је завршио основну школу и Гимназију „Вељко Петровић“, природно-математички смер. Звање дипломираног економисте стекао је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду, смер менаџмент у агроекономији 2010. године. Стручни испит за стицање сертификата за звање службеника за јавне набавке положио је 2015. године. Радно искуство: „Сомборелектро д.о.о. Сомбор“ у периоду од 2010.… Детаљније
Званична интернет презентација