Povratak na Градоначелник

Помоћници градоначелника

За вршење одређених послова Градоначелник може поставити и разрешити пет помоћника из реда лица која имају одговарајући факултет и друго потребно образовање у односу на делокруг послова, као и најмање пет година радног искуства у струци.

Помоћници из претходног става могу се поставити у следећим областима: за економски развој, за месну самоуправу, за информисање, за пољопривреду, за комуналне послове, за урбанизам, за заштиту животне средине, за културу, за међународну сарадњу, за примарну здравствену заштиту и за социјалну заштиту.

Помоћници покрећу иницијативе, предлажу пројекте, сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за која су постављени, и врше послове утврђене актом о организацији Градске управе.

Атила Прибила

АТИЛА ПРИБИЛА, помоћник Градоначелника за област месне самоуправе

Атила Прибила рођен је 17.03.1968. године у Сомбору. Основну школу завршио је у Светозар Милетићу, а Гимназију „Светозар Марковић“ у Суботици. Студирао је на Филозофском факултету у Новом саду. Као новинар у „Радио Нови Сад“ радио је 1995-1999. године, био је професор у Политехничкој, Хемијској и Музичкој школи у Суботици 1999-2003. године, а у Сомбору …

УРОШ БУЗАЏИЋ, помоћник градоначелника за област културе и туризма

Урош Бузаџић рођен је 27. јануара 1986. године у Сомбору.  Основну школу „Никола Вукићевић“ и Средњу економску школу завршио је у Сомбору. Дипломирао је  на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду 2010. године на одсеку за историју. Мастер студије завршава 2014. године на тему „Исламска револуција на странама Политике“. Од 2013. до 2014. године волонтира …