Povratak na Локална самоуправа

Скупштина града

Скупштина града (у даљем тексту: Скупштина) је највиши орган Града, коју чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, на 4 године, у складу са Уставом, законом и Статутом.

Скупштина има 61 одборника.

Одборник не може бити запослен у Градској управи и лице које именује односно поставља Скупштина.

Право је и дужност одборника да:

  • учествује у раду Скупштине и њених радних тела; извршава поверене задатке;
  • предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима;
  • подноси иницијативе за доношење одлука и других аката;
  • даје амандмане на предлоге одлука;
  • и учествује у другим активностима Скупштине.

Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

Скупштина, у складу са законом:

1) доноси статут Града и пословник Скупштине;

2) доноси буџет и завршни рачун Града;

3) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4) доноси програм развоја Града и појединих делатности;

5) доноси урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;

7) расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене Статутом Града и врши надзор над њиховим радом;

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује, након спроведеног јавног конкурса, и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач, и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

11) поставља и разрешава секретара Скупштине;

12) бира и разрешава градоначелника и, на предлог градоначелника, бира заменика градоначелника и чланове Градског већа;

13) утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;

14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

17) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

18) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

19) даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја Града.

Поред тих послова, Скупштина обавља и послове утврђене Статутом, и то:

1) даје сагласност на програме рада корисника буџета;

2) доноси одлуку о сарадњи и удруживању Града, његових органа и служби, као и предузећа, установа и других организација чији је оснивач, са другим јединицама локалне самоуправе, њеним органима и службама у земљи и иностранству, као и са међународним асоцијацијама локалних власти, у складу са Уставом и законом;

3) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Града, и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима у складу са законом;

4) обавља друге послове утврђене законом и Статутом.

Седнице Скупштине су јавне.

Скупштина оснива најмање 10 сталних радних тела ради разматрања и решавања питања из њене надлежности.

Скупштина може оснивати повремена радна тела, ради разматрања питања из њене надлежности која се појаве током рада Скупштине, а нису из надлежности сталног радног тела.

За чланове сталних радних тела, поред одборника, именује се и одређени број грађана, чији број не може бити већи од броја одборника у радном телу.

Председник радног тела именује се из реда одборника.

Чланови сталних радних тела именују се на четири године, с тим да могу бити разрешени пре истека тог рока.

Председника и чланове сталних радних тела бира и разрешава Скупштина на предлог одборничких група у Скупштини.

Скупштина оснива и самостална радна тела: Савет за међунационалне односе, Савет за младе и Комисију за равноправност полова.

Услове за рад радних тела и обављање стручних и административно-техничких послова обезбеђује Градска управа.

Скупштина има председника и заменика председника који се бирају и разрешавају у складу са законом.

Кандидата за председника Скупштине предлаже најмање једна трећина одборника.

За председника Скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова од укупног броја одборника.

Ако је предложено више кандидата, а ни један није добио потребну већину, избор између кандидата се понавља на истој седници.

Ако ни у другом кругу председник Скупштине није изабран, понавља се поступак избора.

Радна тела Скупштине

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – 24. април и 4. мај 2016. године

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ПОСЛАНИКЕ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОДРЖАНИХ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ

Председништво

Пословник о раду

Преузми

Одборници скупштине града Сомбора

Преузми списак одборника

Седнице скупштине града

1. КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 2. СЕДНИЦА 3. СЕДНИЦА 4. СЕДНИЦА 5. СЕДНИЦА 6. СЕДНИЦА 7. СЕДНИЦА 8. СЕДНИЦА 9. СЕДНИЦА 10. СЕДНИЦА 11. СЕДНИЦА 12. СЕДНИЦА 13. СЕДНИЦА 14. СЕДНИЦА 15. СЕДНИЦА 16. СЕДНИЦА 17. СЕДНИЦА 18. СЕДНИЦА 19. СЕДНИЦА 20. СЕДНИЦА 21. СЕДНИЦА 22. СЕДНИЦА 23. СЕДНИЦА 24. СЕДНИЦА 25. СЕДНИЦА 26. СЕДНИЦА …

Амандмани

Предлог за измену и допуну предлога акта подноси се у облику амандмана. Амандман се подноси у писаном облику са образложењем. Право да подноси амандман има овлашћени предлагач, одборник, одборничка група, као и радна тела Скупштине. Амандмани се подносе најкасније 72 сата пре почетка седнице Скупштине на којој ће се претресати предлог акта. У току претреса …

Присуство грађана седницама Скупштине града

У циљу обезбеђења транспарентности рада Скупштине града, у складу са чланом 178. Пословника Скупштине града Сомбора („Сл. лист града Сомбора“, бр. 21/2019), грађани Града Сомбора имају право присуства седницама Скупштине града на начин да 48 сати пре одржавања седнице, осим када се седнице одржавају без присуства јавности, затраже писаним путем своје присуство и предају Образац …

Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе града Сомбора