Povratak na Одељења

Служба за заједничке послове

ШЕФ СЛУЖБЕ: Томислав Ћавар, грађ.инжењер

ПОМОЋНИК ШЕФА СЛУЖБЕ: Велибор Ђанић, економиста

Надлежност: Служба за заједничке послове обавља послове за потребе Градске управе, државних органа који имају седиште у згради Града, као и трећих лица, а који се односе на: организовање послова редовног, инвестиционог и текућег одржавања зграда којима располаже град Сомбор; послови превоза моторним возилима; послови организовања одржавања уређаја који служе за загревање просторија; послови безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите; коришћење и одржавање телефонске централе; организовање одржавања уређаја који служе за загревање просторија; као и друге сервисне послове за потребе органа Града.