Povratak na Градоначелник

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничких послова који су значајни за рад градоначелника.

Кабинет градоначелника обавља послове који се односе на: стручно-административне и организационе послове за потребе градоначелника и чланова Кабинета градоначелника; протоколарне послове за потребе градоначелника, припрему и организовање свих протоколарних сусрета, састанака, пријема, дочека званичника из земље и иностранства; организовање међународне сарадње за потребе свих органа града; учествовање у припреми јавних и медијских наступа Градоначелника, његовог заменика; организовање манифестација; пријема странака које се обраћају градоначелнику; информисање јавности о раду градоначелника; друге стручне, административне и техничке послове из делокруга рада Кабинета које му повери Градоначелник.

Радом Кабинета градоначелника, руководи шеф Кабинета који за свој рад и рад Кабинета одговара Начелнику градске управе и Градоначелнику.

Шеф Кабинета градоначелника може имати једног помоћника.

Шеф Кабинета градоначелника организује законито обављање послова.

На радним местима у Кабинету Градоначелника радни однос се заснива на одређено време – док траје дужност Градоначелника.

Радна места у Кабинету Градоначелника су извршилачка радна места.

Запослени у Кабинету Градоначелника дужни су да своје послове обављају савесно и непристрасно, при чему се не могу руководити својим политичким убеђењима, нити их јавно износити.

Шеф кабинета