↑ Povratak na Градска управа

Јавне набавке

Набавка услуга – Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора, обликовано по партијама (19.04.-22.05.2017.године)

Јавни позив Конкурсна документација

Pogledati stranu »

Набавка радова – Одржавање општинских путева и улица у насељеним местима (крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина и отворених канала атмосферске канализације) (10.04.-10.05.)

Јавни позив Конкурсна документација

Pogledati stranu »

Набавка радова – Одржавање градских улица (коловоз, тротоари и бициклистичке стазе – крпљење ударних рупа, пресвлачење коловозног застора, уређење банкина) (10.04.-10.05.)

Јавни позив Конкурсна документација

Pogledati stranu »

Набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу водовода у насељеном месту Дорослово (05.04.-13.04.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Набавка добара – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе градске управе града Сомбора (27.03.-07.04.2017.)

Јавни позив Конкурсна документација Питања и одговори Питања и одговори 2 Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Набавка услуга – Израда пројектно-техничке документације за фасаде атријума и партерно уређење атријума Градске управе града Сомбора (22.03.-04.04.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Набавка радова – Извођење радова на реконструкцији партерног уређења од „Максија“ до библиотеке – II фаза (17.03.-27.03.)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Набавка услуга – Услуга персоналне асистенције за особе са инвалидитетом (13.03.2017-23.03.2017)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Набавка радова – Инсталатерски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор (09.03.-21.03.)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Набавка радова – Грађевинско-занатски радови на адаптацији и реконструкцији пословног објекта у улици Душана Ћубића на кат. парцели 140/1 к.о. Сомбор (09.03 – 21.03)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Набавка добара – Електрична енергија (07.03. – 10.04.)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације Измена конкурсне документације 2 Измена конкурсне документације 3 Обавештење о продужењу рока, нови рок је 10.04.2017. Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Набавка радова – Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације (28.02-10.03)

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Набавка радова – Одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације (27.02 – 09.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Набавка радова – Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације (27.02 – 09.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора за јавну набавку Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Набавка услуга – Сузбијање крпеља (24.02 – 08.03)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Набавка услуга – Системска дератизација на територији града Сомбора (17.02 – 20.03)

Јавни позив Конкурсна документација Конкурсна документација са 2. изменама Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације бр.2 Одлука о додели уговора Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Pogledati stranu »

Набавка услуга – Системскo сузбијање комараца (14.02 – 16.03)

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације 3. измена конкурсне документације Појашњење конкурсне документације Појашњење конкурсне документације 2 Појашњење конкурсне документације 3 Појашњење конкурсне документације 4 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Pogledati stranu »

Набавка добара – Репрезентација (10.02 – 20.02)

јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Набавка добара – Поклони (08.02 – 17.02)

јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Pogledati stranu »

Набавка услуга – Услуге угоститељства (07.02 – 17.02)

Јавни позив Конкурсна документација Појашњење конкурсне документације Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору – партија 3 Обавештење о закљученом уговору – партија 4

Pogledati stranu »

Санација и појачано одржавање атарског пута Суботички пут – насеље Милчић

Јавни позив Конкурсна документација Измене и појашњења конкурсне документације Појашњења конкурсне документације Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Санација и појачано одржавање атарског пута на КП 1024/1 и 10247/2 КО Сомбор 1 – Стапарски пут

Јавни позив Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору

Pogledati stranu »

Израда главних пројеката уређивања саобраћајне сигнализације по зонама, обликовано по партијама

Јавни позив Конкурсна документација Измена конкурсне документације, одговор на питање и продужење рока за подношење пријава Прилог 1 – Додатни услови – пословни капацитет Прилог 2 – Референц листе Прилог 3 – Модел уговора, члан 6 Обавештење о закљученом уговору – партија 1 Обавештење о закљученом уговору – партија 2 Обавештење о закљученом уговору –… Детаљније

Pogledati stranu »

Услугa обављања послова обезбеђења и заштите – према Oдлуци о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете, на територији Града Сомбора

Јавни позив Конкурсна документација Измена 1 Прилог 1 – Кадровски капацитет – страна 17а Одговори на питања Прилог 1 – Технички опис, страна 10а/64 Прилог 2 – Додатни услови Прилог 3 – Страна 24а/64 Прилог 4 – Страна 29а/64 Прилог 5 – Кадровски капацитет Прилог 6 – Модел уговора Прилог 7 – Потврда о обиласку… Детаљније

Pogledati stranu »

Набавка радова на санацији ОШ „Никола Вукичевић“ у Сомбору

Јавни позив Конкурсна документација Измена 1 XV потврда о реализацији раније закључених уговора Измена 2 Прилог 1 – Измена техничке спецификације, страна 10 и 11 Прилог 2 – Измена и допуна структуре цена, страна 88 Одлука о додели уговора

Pogledati stranu »

Zvanična internet prezentacija