Povratak na Услуге

Регистар лобиста

ЛОБИРАЊЕ

Закон о лобирању („Сл. гласник РС“, бр.  87/18)  примењује се од 14.08.2019. године. Овим Законом се уређују услови и начин обављања активности лобирања, регистар и евиденције у вези са лобирањем и друга значајна питања за лобирање.

Све информације о Закону о лобирању као и Кодекса понашања учесника у лобирању („Сл. гласник РС“,бр.  53/19), Правилник о изгледу и садржини образаца захтева, извештаја, обавештења и евиденције и начину вођења регистара и посебне евиденције у поступку лобирања („Сл. гласник РС“,бр.53/19) и Правилник о програму обуке за лобисту („Сл. гласник РС „,бр. 54/19) доступни су на сајту Агенције за борбу против корупције http://www.acas.rs/lobiranje/

Основни циљ закона је да успостави јасан нормативни оквир у области лобирања у Републици Србији. Законским уређивањем лобирања у највећој мери се штити јавни интерес будући да се повећава јавност рада органа државне управе, ојачава интегритет и одговорност лобираних лица која врше јавне функције и подиже поверење грађана у процес доношења одлука, односно утврђивање правила у вези са обављањем лобирања.

Законом о лобирању су прописани услови за обављање лобирања, а Агенција за борбу против корупције ( у даљем тексту: Агенција) ће вршити:

 • обуку у складу са Програмом обуке и накнадом за спровођење обуке и издавање уверења о завршеној обуци за лобисте;
 • вођење Регистра лобиста и Регистра правних лица која обављају лобирање (упис, промене и брисање из Регистра), као и вођење посебне евиденције о страним физичким и правним лицима која обављају лобирање, који ће бити јавни и објављени на интернет страници Агенције;
 • контролу садржине и начина вођења евиденција органа власти о лобистичким контактима функционера који су изабрани, постављени, именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том органу;
 • изрицање мера у случају кршења обавеза лобираном лицу, односно одговорном лицу у органу власти, у складу са законом који уређује спречавање корупције, односно иницирање покретања дисциплинског поступка;
 • провера Извештаја о раду лобиста, односно правних лица која врше лобирање и
 • подношење захтева за покретање прекршајног поступка за прекршаје предвиђене овим законом.

Лобирање је активност којом се врши утицај на органе Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, органе ималаца јавних овлашћења, чији је оснивач орган власти, у поступку доношења закона, других прописа и општих аката, из надлежности тих органа власти, ради остваривања интереса корисника лобирања, у складу са законом.

 • информације, ставови и мишљења о законима и другим прописима објављеним у средствима јавног информисања;
 • активности лица која јавно саопштавају своје ставове у припреми, разматрању или давању стручних мишљења о предложеним решењима закона и других прописа;
 • грађанске иницијативе упућене органима власти на предложена решења закона и других прописа;
 • активности функционера и запослених у органима власти, ако се те активности обављају у складу са њиховим овлашћењима.

Лобирање може да обавља физичко лице које је уписано у Регистар лобиста и привредно друштво, односно удружење које је уписано у Регистар правних лица.

Лобирање може да обавља и физичко лице које није уписано у Регистар лобиста ако је законски заступник или је запослен код корисника лобирања или заступа интересе удружења или привредног друштва чији је члан корисник лобирања (нерегистровани лобиста).

Лобирање у Републици Србији може да обавља и страно физичко и правно лице које је регистровано за обављање лобирања у држави чији је држављанин, односно има седиште, и ако је уписано у посебну евиденцију о страним физичким, односно правним лицима која обављају лобирање на територији Републике Србије.

Изабрано, именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност (лобирано лице).

Ова забрана траје и две године од дана престанка функције, односно престанка радног односа или радног ангажовања.

 • да се придржава начела Интегритета;
 • да поступа у складу са Кодексом понашања учесника у лобирању;
 • да у писменој форми обавести Агенцију о промени података;
 • да закључи уговор о лобирању са корисником лобирања, али се не може овим уговором обавезати на одређени исход лобирања;
 • да Агенцији достави Извештај о раду најкасније до 31. јануара текуће за претходну годину, односно у року од 15 дана од дана коначности решења о брисању из регистра и
 • да на захтев Агенције, достави тражене податке.

Корисник лобирања је физичко или правно лице у чијем интересу се врши лобирање.

Лобирано лице је изабрано, именовано, постављено, запослено или на други начин радно ангажовано лице у органу власти, као и лице на чији избор, именовање или постављење орган власти даје сагласност, а које учествује у поступку припреме и доношења закона и других прописа, и има обавезу да Агенцију обавести у року од 15 дана о лобистичком контакту.