↑ Povratak na Одељења

Одељење за општу управу

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Бујак Габор, дипл.прав

Надлежност: Одељење за општу управу обавља послове који се односе на: послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе; оверу потписа, рукописа и преписа; управљања људским ресурсима у Градској управи града Сомбора; унапређење организације рада и модернизацију Градске управе; остваривање права и обавеза из радног односа запослених у градској управи контролу над применом прописа о канцеларијском пословању у градским управама; стручне и административне послове за изборе и референдуме; поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја; бирачки списак за подручје града Сомбора и посебне бирачке спискове националних мањина за подручје града Сомбора; вођење и ажурирање матичних књига и књига држављана; издавање извода и уверења из МК и КДМ; поступак закључења брака; лична стања грађана; вођење евиденције печата и штамбиља које користе у свом раду органи града; пружање правне помоћи грађанима; израде и одржавања програма и пројектовање информационих система; администрирање рачунарске мреже и Windows 2003 сервера; одржавање интернет Линуx сервера 1 – електронска пошта, интернет, сајт-портал града, пројектовање „електронске управе“, развој система „електронске наплате“, порези – Линуx сервер 2, праћење рада апликације за евиденцију пореза, помоћ оператерима, администрирање сервера и база података; одржавање сервера за видео надзор; одржавање рачунарског система; координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Града; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Zvanična internet prezentacija