Povratak na Одељења

Одељење за општу управу

НАЧЕЛНИК: Бујак Габор, дипл.прав

Надлежност: Одељење за општу управу обавља послове који се односе на: управљање људским ресурсима у органима града Сомбора; остваривање права и обавеза из радног односа запослених у органима града Сомбора у складу са прописима који регулишу питање радних односа запослених у органима јединица локалне самоуправе; стручне и административне послове за изборе и референдуме; поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја; вођење дела јединственог бирачког списка за подручје града Сомбора и вођење посебних бирачких спискова националних мањина за подручје града Сомбора; вођење матичних књига и књига држављана; поступак закључења брака; набавку и вођење евиденције печата које користе у свом раду органи града; пружање правне помоћи и бесплатне правне помоћи грађанима; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul 1.ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 2.ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 3.ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ 4.ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА 5.ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 6.РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА 7.УВЕРЕЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ НЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 8.УВЕРЕЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 1.KÉRELEM KÖZÉRDEKŰ …

Процедуре

  БРИСАЊЕ ИЗ ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ-ВЕНЧАНИХ-УМРЛИХ ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ-ВЕНЧАНИХ-УМРЛИХ НАМЕЊЕНИХ ИНОСТРАНСТВУ У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРИМА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЛИ ДРУГИХ ИСПРАВА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДИ ИЛИ НЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЧНОГ ИМЕНА ДЕТЕТА И УПИСИВАЊЕ У МАТИЧНИ …

Водич за венчање у граду Сомбору

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [131.62 KB]