Povratak na Председништво

Секретар

Скупштина града има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине, разрешити секретара и пре истека мандата.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Заменик секретара Скупштине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Вера Баљак

Вера Баљак

Вера Баљак је рођена у Сомбору, 19.08.1959. године. Правни факултет завршила је у Новом Саду, у мају 1982. године. Има положен стручни испит за рад у органима управе.

У Општинској управи града Сомбора запослена је од 1984. године, и током вишедецинијског рада у Управи, стекла је велико и богато искуство на раду везаним како за скупштинске послове, тако и за послове ‚градске управе. У претходном мандату обављала је послове заменика начелника Општинске управе и као поверене послове, послове секретара Скупштине града. Удата је и мајка је двоје деце. Живи у Сомбору.

Вера Баљак је и у претходном мандату (2008/2012.год) обављала  послове секретара Скупштине града, те поседује изузетно искуство и знања неопходна за обављање тих послова.

Контакт: sekretarsg@sombor.rs

Званична интернет презентација