Povratak na О Сомбору

Споменици културе и археолошке зоне

Споменици културе

Заштита  и  уређење  споменика  културе  подразумева заштиту споменика у свему према условима надлежних институција и према важећим законским прописима. Основна концепција заштите непокретних културних добара заснива се на њиховом очувању, даљем истраживању и адекватној презентацији.

АРХЕОЛОШКЕ ЗОНЕ

На   евидентираним   археолошким   налазиштима потребно је пре предузимања било каквих земљаних радова тражити посебне услове заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе. На овим локалитетима извођење грађевинских радова и изградња инфраструктуре дозвољено је само уз претходно прибављање појединачних мера заштите и обезбеђивање заштитних археолошких ископавања, праћења радова и одговарајуће презентације налаза. Мере заштите укључују …