Povratak na Локална самоуправа

Градоначелник

Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године у Сомбору. Завршио је Основну школу „Моша Пијаде“ у Бачком Брегу, а затим Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар у Краљеву. На Шумарском факултету Универзитета у Београду завршио је основне академске студије, а потом и стекао академско звање мастер инжењер шумарства.

По завршетку факултета, стручну праксу обавио је у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“, а радно искуство стиче у „Нелт“ компанији Сомбор, Винарији „Навип“ Београд и ЈКП „Зеленило“ Сомбор.

Године 2016. изабран је за заменика градоначелника и ту функцију обављао је на сталном раду до краја мандата све до 21.08.2020. године, када је, испред Српске напредне странке на конститутивној седници Скупштине града Сомбора, изабран за градоначелника Града Сомбора.

Обављао је функцију председника Сталне конференције градова и општина у периоду од 2020. до краја 2021. године, а од 2022. године врши дужност члана Председништва СКГО. Од априла 2021. године је члан Заједничког консултативног одбора комитета региона Европске уније и Републике Србије.

Поред наведеног, био је и први  потпредседник НАЛАС-а (мрежа удружења локалних власти југоисточне Европе).

Служи се енглеским и немачким језиком.

 

 

Градоначелник обавља следеће послове:

 

 1. представља и заступа Град;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  наредбодавац је за извршење буџета;
 3. усмерава и усклађује рад Градске управе;
 4. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, другим прописом, Статутом или одлуком Скупштине;
 5. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.

Поред послова из претходног става, Градоначелник врши и следеће послове утврђене овим Статутом, и то:

 1. подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;
 2. одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, који настаје услед неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета, у складу са одредбама закона којим се уређује јавни дуг;
 3. одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 4. даје сагласност на опште акте корисника буџета, којима се утврђује број и структура запослених;
 5. доноси одлуку о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 6. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности.

Градоначелника бира Скупштина из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Љиљана Тица

Заменица градоначелника

Љиљана Тица је рођена у Гакову 12.12.1961. године где је завршила Основну школу, док је Средњу учитељству школу завршила 1980. године у Сомбору. Педагошку академију у Сомбору завршила је 1983. гдоине, након чега је дипломирала на Педагошком факултету у Сомбору и стекла звање професор разредне наставе. Радни однос је започела у основном образовању и то …

Помоћници градоначелника

За вршење одређених послова Градоначелник може поставити и разрешити пет помоћника из реда лица која имају одговарајући факултет и друго потребно образовање у односу на делокруг послова, као и најмање пет година радног искуства у струци. Помоћници из претходног става могу се поставити у следећим областима: за економски развој, за месну самоуправу, за информисање, за …

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничких послова који су значајни за рад градоначелника. Кабинет градоначелника обавља послове који се односе на: стручно-административне и организационе послове за потребе градоначелника и чланова Кабинета градоначелника; протоколарне послове за потребе градоначелника, припрему и …