Povratak na Локална самоуправа

Градоначелница

Душанка Голубовић, градоначелница града Сомбора

 

Градоначелница Душанка Голубовић

Градоначелница Душанка Голубовић

Душанка Голубовић је рођена у Сомбору, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Правном факултетету Универзитета у Београду 2005. године.

Након двогодишње приправничке праксе у адвокатској канцеларији, од 2007. године запослена је у Градској управи града Сомбора.

У Градској управи је обављала послове стручног сарадника за област социјалне и здравствене заштите, шефа Одсека за опште послове у јавним службама и финансијску подршку породици са децом, помоћника начелника и начелника Одељења за друштвене делатности. Служи се енглеским и немачким језиком.

За начелника Градске управе постављена је 17. новембра 2015. године и ове послове је обављала до избора за градоначелника града Сомбора.

За градоначелницу Сомбора изабрана је испред Српске напредне странке и функцију ће обављати на сталном раду.

 

 

 

 

 

 

 

 

Градоначелница обавља следеће послове:

 

 1. представља и заступа Град;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  наредбодавац је за извршење буџета;
 3. усмерава и усклађује рад Градске управе;
 4. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, другим прописом, Статутом или одлуком Скупштине;
 5. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.

Поред послова из претходног става, Градоначелница врши и следеће послове утврђене овим Статутом, и то:

 1. подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;
 2. одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, који настаје услед неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета, у складу са одредбама закона којим се уређује јавни дуг;
 3. одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 4. даје сагласност на опште акте корисника буџета, којима се утврђује број и структура запослених;
 5. доноси одлуку о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 6. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности.

Градоначелника бира Скупштина из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Антонио Ратковић

Заменик градоначелнице

  Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године. Основну школу завршио у Бачком Брегу, а Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар  у Краљеву. На  Универзитету у Београду завршио је Шумарски факултет и стекао звање дипл. инжењер шумарства. 2015.године завршио мастер академске студије и стекао звање мастер инжењер шумарства. Радно искуство:  стручну праксу… Детаљније

Помоћници градоначелнице

За вршење одређених послова Градоначелник може поставити и разрешити пет помоћника из реда лица која имају одговарајући факултет и друго потребно образовање у односу на делокруг послова, као и најмање пет година радног искуства у струци. Помоћници из претходног става могу се поставити у следећим областима: за економски развој, за месну самоуправу, за информисање, за… Детаљније

Кабинет градоначелнице

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничких послова који су значајни за рад градоначелника. Кабинет градоначелника обавља послове који се односе на: стручно-административне и организационе послове за потребе градоначелника и чланова Кабинета градоначелника; протоколарне послове за потребе градоначелника, припрему и… Детаљније
Званична интернет презентација