Povratak na Локална самоуправа

Градоначелник

Антонио Ратковић

Антонио Ратковић

Антонио Ратковић је рођен 27. марта 1987. године. Основну школу је завршио у Бачком Брегу, а Средњу шумарску школу – образовни профил шумарски техничар у Краљеву.

2015. године завршио је мастер академске студије и стекао звање мастер инжењер шумарства.

Радно искуство: стручну праксу обавио је у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“, „Нелт“ компанија Сомбор, Винарија „Навип“ Београд и ЈКП „Зеленило“ Сомбор. Служи се енглеским и немачким језиком.

За заменика градоначелника изабран је 08.06.2016.године и ту функцију је обављао на сталном раду до краја мандата 2020. године.

За Градоначелника изабран је испред Српске напредне странке на конститутивној седници скупштине града Сомбора дана 21.08.2020.године и функцију ће обављати на сталном раду.

Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић председник је Сталне конференције градова и општина, први потпредседник НАЛАС-а (мрежа удружења локалних власти југоисточне Европе) и члан Комитета региона.

 

 

 

Градоначелник обавља следеће послове:

 

 1. представља и заступа Град;
 2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  наредбодавац је за извршење буџета;
 3. усмерава и усклађује рад Градске управе;
 4. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, другим прописом, Статутом или одлуком Скупштине;
 5. врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Града.

Поред послова из претходног става, Градоначелник врши и следеће послове утврђене овим Статутом, и то:

 1. подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;
 2. одлучује о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности, који настаје услед неуравнотежености кретања прихода и расхода буџета, у складу са одредбама закона којим се уређује јавни дуг;
 3. одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 4. даје сагласност на опште акте корисника буџета, којима се утврђује број и структура запослених;
 5. доноси одлуку о употреби сталне и текуће буџетске резерве у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 6. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности.

Градоначелника бира Скупштина из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине.

Љиљана Тица

Заменица градоначелника

Љиљана Тица је рођена у Гакову 12.12.1961. године где је завршила Основну школу, док је Средњу учитељству школу завршила 1980. године у Сомбору. Педагошку академију у Сомбору завршила је 1983. гдоине, након чега је дипломирала на Педагошком факултету у Сомбору и стекла звање професор разредне наставе. Радни однос је започела у основном образовању и то… Детаљније

Помоћници градоначелника

За вршење одређених послова Градоначелник може поставити и разрешити пет помоћника из реда лица која имају одговарајући факултет и друго потребно образовање у односу на делокруг послова, као и најмање пет година радног искуства у струци. Помоћници из претходног става могу се поставити у следећим областима: за економски развој, за месну самоуправу, за информисање, за… Детаљније

Кабинет градоначелника

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничких послова који су значајни за рад градоначелника. Кабинет градоначелника обавља послове који се односе на: стручно-административне и организационе послове за потребе градоначелника и чланова Кабинета градоначелника; протоколарне послове за потребе градоначелника, припрему и… Детаљније

Распоред активности Градоначелника

Преузми недељни план активности * НОВЕМБАР 04.11.2020.06.11.2020.09.11.2020.11.11.2020.16.11.2020.17.11.2020.23.11.2020.25.11.2020.26.11.2020.30.11.2020. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА У среду 04.11.2020.г. у 10.00 часова, Градоначелник града Сомбора, председаваће 10.-ом седницом Градског Већа града Сомбора. 10.00 часова,  Седница Савета за Безбедност саобраћаја, којом ће председавати Председник савета за безб.саобраћаја Антонио Ратковић. 12.00 часова, Градоначелник града Сомбора, положиће камен темељац,  чиме ће означити почетак радова на… Детаљније
Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић

Пријем грађана

Сваког последњег четвртка у месецу, почевши од четвртка 26. новембра 2020. године, Градоначелник ће у свом Кабинету (зграда Жупаније, први спрат) у времену од 8 до 12 часова примати заинтересоване грађане који желе да разговарају о различитим темама из делокруга рада локалне самоуправе, о проблемима и недоумицама које се односе на свакодневни живот у месним… Детаљније