Povratak na Одељења

Одељење за друштвене делатности

 

НАЧЕЛНИК: Марија Јерковић, дипл.прав.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Мирела Иванковић, професор разредне наставе

Надлежност: Одељење за друштвене делатности обавља послове који се односе на: праћење и задовољавање потреба грађана из области здравствене и социјалне заштите, културе, спорта и физичке културе из надлежности локалне самоуправе; праћење и контролу у функционалном и финансијском смислу рада установа у области здравствене заштите и социјалне заштите, културе и физичке културе, чији је оснивач град; инвестиционо и текуће одржавање и грејање објеката установа чији рад прати; поверене послове из надлежности борачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом; спровођење поступка за остваривање права у области финансијске подршке породици са децом из надлежности локалне самоуправе; доношење и спровођење локалних акционих планова града за децу, младе, националне мањине, здравство и социјалне заштите; остваривање сарадње са удружењима чији су програмски циљеви оријентисани на задовољавање потреба деце и младих; спровођење конкурса за доделу средстава из буџета града Сомбора за манифестације, јубилеје и обележавање значајних датума, октобарске награде, под покровитељством града, невладине и социјално-хуманитарне организације, КУД-ова и других видова аматеризма као и друге конкурсе из своје надлежности и прати њихову реализацију; стручне и административне послове за радна тела органа града из надлежности Одељења; пружање стручне подршке у развоју и спровођењу постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним стратешким оквиром; израду одлуке о буџету града у делу који се односи на област друштвених делатности, припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта и социјалне заштите; контролу појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Обавештење о остваривању права ратних ветерана на субвенционисане цене комуналних услуга

Преузми обавештење

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗАХТЕВ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЛИ ПРИРОДНОГ ГАСА OKIRATOK MEGTEKINTÉSE ÉS ÁTÍRÁSA IRÁNTI KÉRELEM AZ ELVÉGZETT BETEKINTÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM A SZEMÉLYI ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM

Правилници из области социјалне заштите

Програм развоја спорта у граду Сомбору за перио од 2015. до 2018. године

Обавештење о праву оца детета на родитељски додатак

Процедуре

Правилник о финансирању и суфинансирању програма-пројеката удружења који су од јавног интереса за Град Сомбор