Povratak na Одељења

Одељење за друштвене делатности

 

НАЧЕЛНИК: Невена Росић, дипл.прав.

Надлежност: Одељење за друштвене делатности обавља послове који се односе на: праћење и задовољавање потреба грађана из области здравствене и социјалне заштите, културе, спорта и физичке културе из надлежности локалне самоуправе; праћење и контролу у функционалном и финансијском смислу рада установа у области здравствене заштите и социјалне заштите, културе и физичке културе, чији је оснивач град; инвестиционо и текуће одржавање и грејање објеката установа чији рад прати; поверене послове из надлежности борачко-инвалидске заштите и финансијске подршке породици са децом; спровођење поступка за остваривање права у области финансијске подршке породици са децом из надлежности локалне самоуправе; доношење и спровођење локалних акционих планова града за децу, младе, националне мањине, здравство и социјалне заштите; остваривање сарадње са удружењима чији су програмски циљеви оријентисани на задовољавање потреба деце и младих; спровођење конкурса за доделу средстава из буџета града Сомбора за манифестације, јубилеје и обележавање значајних датума, октобарске награде, под покровитељством града, невладине и социјално-хуманитарне организације, КУД-ова и других видова аматеризма као и друге конкурсе из своје надлежности и прати њихову реализацију; стручне и административне послове за радна тела органа града из надлежности Одељења; пружање стручне подршке у развоју и спровођењу постојећих и нових политика и програма инклузије Рома и Ромкиња у складу са националним и локалним стратешким оквиром; израду одлуке о буџету града у делу који се односи на област друштвених делатности, припрему и утврђивање предлога финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и спорта и социјалне заштите; контролу појединачних захтева за плаћање; распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul БЕСПЛАТНА И ПОВЛАШЋЕНА ВОЖЊА РВИ,МВИ,ЦВИ ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА -ПРИГОВОР ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ ИСХРАНА И СМЕШТАЈ ЗА ВРЕМЕ ПУТОВАЊА И БОРАВКА У ДРУГОМ МЕСТУ ЈЕДНОКРАТНА ФИНАНСИЈСКА ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПOCЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА НАКНАДА ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ… Детаљније

Правилници из области социјалне заштите

Програм развоја спорта у граду Сомбору за перио од 2015. до 2018. године

Обавештење о праву оца детета на родитељски додатак

Процедуре

ДЕЧИЈИ ДОДАТАК – ОБНОВА ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ РАТНОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА, МИРНОДОПСКОГ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА И ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА ДОДАТАК ЗА НЕГУ КОРИСНИКА МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ЗАХТЕВ ЗА БЕСПЛАТНУ И ПОВЛАШЋЕНУ ВОЖЊУ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, КОРИСНИКА ПОРОДИЧНЕ ИНВАЛИДНИНЕ, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЦИВИЛНИХ ЖРТАВА РАТА ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЛЕКИТИМАЦИЈЕ… Детаљније
Званична интернет презентација