Povratak na Актуелности

Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 31.05.2024. године објављује Решење број 465-202/2022-XVI од 28.02.2024. године, којим се усваја предлог ЈП „Путеви Србије“ Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 282 за експропријацију непокретности, у корист Републике Србије, те се за потребе предлагача експроприше кат. парцела бр. 13490/5 и бр. 13490/6, уписане у ЛН бр. 6393 к.о. Сомбор-2, а ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Решење бр. 465-202/2022-XVI од 28.02.2024. године, сувласник са уделом 1/4 Шкрбић (Лазар) Митар из Сомбора, Мајора Илића Бајке бр.60, прималац непознат на адреси.

Решење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора Број:465-159/2022-XVI од 08.08.2023. године

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење)  Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 25.04.2024. године објављује Решење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора Број:465-159/2022-XVI од 08.08.2023. године којим је експроприсана непокретност уписана у лист непокретности бр.3235  КО Сомбор-2, кат. парцела број 14857/2, по предлогу ЈП „Путеви …

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 03.04.2024. године објављује Решење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Број:465-171/2022-XVI од 19.03.2024. године којим су експроприсане непокретности уписане у лист непокретности бр.4927 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13469/2, по предлогу ЈП „Путеви Србије“, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Решење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Број:465-171/2022-XVI од 19.03.2024. године власник са уделом 1/1 Лазић (Стипан) Марија из Београда, Мајке Јевросиме 42

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 21.03.2024. године објављује Решење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Број:465-267/2022-XVI од 11.08.2023. године којим су експроприсане непокретности уписане у лист непокретности бр. 9191 КО Сомбор-2, кат. парцела број 14238/1, 14238/2 и 14246/5, по предлогу ЈП „Путеви Србије“, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Решење Одељења за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Број:465-267/2022-XVI од 11.08.2023. године власник са уделом 1/1 Парчетић (Антун) Јоса из Сомбора, Банатска 44

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 09.02.2024. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-113/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 194 КО Сомбор-2, кат. парцела број 14221/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-113/2022-XVI од 04.01.2023. године, власник са уделом 1/3 Георгиевски-Узе (Фрања) Терезија из Сомбора, преминула.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 09.02.2024. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-113/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 194 КО Сомбор-2, кат. парцела број 14221/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-113/2022-XVI од 04.01.2023. године, власник са уделом 1/3 Станковић (Дане) Драган из Новог Сада, непознат на адреси.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 09.02.2024. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-98/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 576 КО Сомбор-2, кат. парцела број 10394/4, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-98/2022-XVI од 04.01.2023. године, власник са уделом 1/2 Мијатовић (Вид) Слободан из Оштре Луке, БиХ, непознат на адреси.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 09.02.2024. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-47/2022-XVI од 17.01.2024. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 727 КО Бачки Брег, кат. парцела број 1552/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-47/2022-XVI од 17.01.2024. године, власник са уделом 15182/18059 Терзић (Стипан) Марин из Нашице, Р. Хрватска, преминуо.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 08.02.2024. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-100/2022-XVI од 17.01.2024. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 289 КО Сомбор-2, кат. парцела број 14958/2 и 14958/3 ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-100/2022-XVI од 17.01.2024. године, власник са уделом 1/1 Маширевић (Димитрије) Јелена из Сомбор-Билић, непозната на адреси.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 08.02.2024. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-115/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 211 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13885/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-115/2022-XVI од 04.01.2023. године, сувласник са уделом 4/8 Асталош (Паја) Антон из Сомбора, прималац пресељен.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 08.02.2024. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-107/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 591 КО Сомбор-2, кат. парцела број 15891/1, 18013/2,18023/2 и 18023/4 ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-107/2022-XVI од 04.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Деспот (Веселко) Рајко из Сомбора, Браће Миладинов бр. 77, прималац преминуо.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 08.02.2024. године објављује Решење број 465-114/2022-XVI од 22.02.2023. године, којим се усваја предлог ЈП „Путеви Србије“ Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 282 за експропријацију непокретности, у корист Републике Србије, те се за потребе предлагача експроприше кат. парцела 13876/2 и 13876/3 К.О. Сомбор-2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Решење бр. 465-114/2022-XVI од 22.02.2023. године, власник са уделом 1/1 Радовановић (Милић) Александар из Сомбора, прималац непознат на адреси.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 08.02.2024. године објављује Решење број 465-253/2022-XVI од 22.03.2023. године, којим се усваја предлог ЈП „Путеви Србије“ Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 282 за експропријацију непокретности, у корист Републике Србије, те се за потребе предлагача експроприше кат. парцела 13883/1 К.О. Сомбор-2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Решење бр. 465-253/2022-XVI од 22.03.2023. године, власник са уделом 1/1 Радовановић (Александар) Владимир из Сомбора, прималац непознат на адреси.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.08.2023.год. објављује Решење бр.351-2/2017-18437/V донето дана 21.08.2023.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 30.06.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-110/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 1249 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13463/25, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-1597 од 23.11.2022. године, власник 1/1 Ковачић (Тоша) Милан из Сомбора – Градина, Градина насеље 245, прималац непознат на адреси.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 30.06.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-110/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 150 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13861/2, кат.парцела број 13862, кат.парцела број 13863/1 и 13863/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-1582 од 23.11.2022. године, сувласник са уделом 1/2 Зеленовић (Душан) Станислав из Сомбора – Јоргованска бб, прималац непознат на адреси.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 18.07.2023. године објављује Решење број 465-225/2022-XVI од 26.06.2023. године, којим се усваја предлог ЈП „Путеви Србије“ Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 282 за експропријацију непокретности, у корист Републике Србије, те се за потребе предлагача експроприше кат. парцела 14886/1 К.О. Сомбор-2, а ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Решење бр. 465-225/2022-XVI од 26.06.2023. године, сувласник са уделом 2/32 Савић (Михајло) Јелена из Новог Београда, прималац пресељен.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 17.07.2023.год. објављује Решење бр.351-2/2017-2375/V донето дана 05.07.2023.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 13.07.2023. године објављује Решењa број 465-172/2022-XVI од 30.06.2023. године којимa се поставља привремени заступник Халас Антуну из Чонопље, Београдска 14, Халас Јулијани из Чонопље, непозната адреса и Халас Карлу из Чонопље, непозната адреса, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1665 од 24.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о постављању привременог заступника број 465-172/2022-XVI од 30.06.2023. године Решење о постављању привременог заступника број 465-172/2022-XVI од 30.06.2023. године Решење о постављању привременог заступника број 465-172/2022-XVI од 30.06.2023. године

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 13.07.2023. године објављује Решење број 465-165/2022-XVI од 30.06.2023. године којим се поставља привремени заступник Зурковић Бранку из Сомбора, Ваљевска 2, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1608 од 23.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о постављању привременог заступника број 465-165/2022-XVI од 30.06.2023. године

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 13.07.2023. године објављује Решење број 465-176/2022-XVI од 30.06.2023. године којим се поставља привремени заступник Волф Терезији из Куле, непозната адреса, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1663 од 24.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Решење о постављању привременог заступника број 465-176/2022-XVI од 30.06.2023. године

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 13.07.2023. године објављује Решење број 465-160/2022-XVI од 30.06.2023. године којим се поставља привремени заступник Уршић Ивану из Сомбора, Радојевић насеље бб, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1628 од 24.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о постављању привременог заступника број 465-160/2022-XVI од 30.06.2023. године

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 30.06.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-101/2022-XVI од 04.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 583 КО Сомбор-2, кат. парцела број 10431/5, кат.парцела број 10431/6, кат.парцела број 10431/7, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-101/2022-XVI од 04.01.2023. године, сувласник са уделом 1/4 Туцаковић (Миленко) Сандра из Сомбора-Браће Миладинов 72.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.05.2023.год. објављује Решење бр.351-2/2017-14549/V донето дана 12.02.2023.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 25.05.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-65/2022-XVI од 15.05.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 1037 КО Бачки Брег, кат. парцела 1565/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-65/2022-XVI од 15.05.2023. године, за Томашев (Стипан) Ђулу из Бачког Брега, ул. Југословенска бр. 73 са уделом 1/5.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 27.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-255/2022-XVI од 06.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 8131 КО Сомбор-2, кат. парцелa 14221/5, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-255/2022-XVI од 06.01.2023. године, сувласник са уделом 1/3 Вујичић (Фрања) Марија из Сомбора, ул. Ивана Мажуранића бр. 13

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 24.03.2023. године објављује Решење број 465-258/2022-XVI од 23.03.2023. године којим се поставља привремени заступник Туцаковић Гордани из Сомбора, Лугово насеље бр. 44, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1806 од 30.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 24.03.2023. године објављује Решење број 465-136/2022-XVI од 22.03.2023. године којим се поставља привремени заступник Парчетић Марији из Сомбора-Козара, Козара насеље бр. 129, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1653 од 24.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 24.03.2023. године објављује Решење број 465-255/2022-XVI од 22.03.2023. године којим се поставља привремени заступник Станковић Драгану из Новог Сада, Булевар ослобођења бр. 40, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1803 од 30.11.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 48. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016, 95/2018- аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 24.03.2023. године објављује Решење број 465-281/2022-XVI од 22.03.2023. године којим се поставља привремени заступник Суботић Ребеки из Сомбора, Стевана Бељанског, у поступку експропријације земљишта по предлогу ЈП “Путеви Србије“ Београд VI број 465-1851 од 07.12.2022. године, а ради изградње брзе саобраћајнице IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково). Решење се објављује на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 24.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-12252022-XVI од 13.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 6419 КО Сомбор-2, кат. парцеле 14886/1 и 14886/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-225/2022-XVI од 13.01.2023. године, власник са уделом 1/32 Садовски (Јосип) Марика из Сомбора, непозната адреса Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-225/2022-XVI од 13.01.2023. године, власник са уделом 1/32 …

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове Градске управе Града Сомбора дана 24.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-190/2022-XVI од 13.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5588 КО Сомбор-2, кат. парцела 10446/6, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-190/2022-XVI од 13.01.2023. године, власник са уделом 1/2 Деспот-Докманов Миољка из Сомбора, ул. Браће Миалдинов бр. 77

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 20.03.2023.год. објављује Решење бр.351-2/2017-6151/V донето дана 13.03.2023.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Елесин Марија

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-176/2022-XVI од 28.02.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 4954 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13463/21, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-176/2022-XVI од 28.02.2023. године, власник са уделом 1/1 Волф (Антун) Терезија из Куле, непозната адреса

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-176/2022-XVI од 28.02.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 4954 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13463/21, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-172/2022-XVI од 17.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписанe у лист непокретности бр. 4736 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13463/27, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1.      Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-172/2022-XVI од 17.01.2023. године, власник са  уделом 1/3 Халас (Јован) Јулијана из Чонопље, непозната адреса 2.      Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-172/2022-XVI од 17.01.2023. године, власник са  уделом 1/3 Халас (Антун) Карло из Чонопље, непозната …

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-172/2022-XVI од 17.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписанe у лист непокретности бр. 4736 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13463/27, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1.      Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-172/2022-XVI од 17.01.2023. године, власник са  уделом 1/3 Халас (Јован) Јулијана из Чонопље, непозната адреса 2.      Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-172/2022-XVI од 17.01.2023. године, власник са  уделом 1/3 Халас (Антун) Карло из Чонопље, непозната …

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-165/2022-XVI од 19.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 860 КО Сомбор-2, кат. парцела број 10426/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-165/2022-XVI од 19.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Зурковић Бранко из Сомбора, Ваљевска 2

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-165/2022-XVI од 19.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 860 КО Сомбор-2, кат. парцела број 10426/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-165/2022-XVI од 19.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Зурковић Бранко из Сомбора, Ваљевска 2

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-160/2022-XVI од 06.02.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 3118 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13463/23, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-160/2022-XVI од 06.02.2023. године, власник са уделом 1/1 Уршић (Адам) Иван из Сомбора-Радојевићи, Радојевић насеље бб

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 01.03.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-160/2022-XVI од 06.02.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 3118 КО Сомбор-2, кат. парцела број 13463/23, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ахтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-160/2022-XVI од 06.02.2023. године, власник са уделом 1/1 Уршић (Адам) Иван из Сомбора-Радојевићи, Радојевић насеље бб

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2023.год. објављује Решење бр.351-2/2017-13242/V донето дана 25.01.2023.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-212/2022-XVI од 11.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 6686 КО Сомбор-2, кат. парцела 14893/1 и 14893/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ахтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-212/2022-XVI од 11.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Ђан Владимир из Сомбора, ул. Првомајски булевар бр. 21А

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-190/2022-XVI од 13.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5588 КО Сомбор-2, кат. парцела 10446/6, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ахтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-190/2022-XVI од 13.01.2023. године, власник са уделом 1/2 Деспот-Докманов Миољка из Сомбора, ул. Браће Миладинов бр. 77

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-211/2022-XVI од 11.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 6685 КО Сомбор-2, кат. парцеле 14894/1 и 14894/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-211/2022-XVI од 11.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Ђан Игор из Сомбора, ул. Првомајски булевар бр. 21А

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-186/2022-XVI од 10.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5421 КО Сомбор-2, кат. парцеле 14902/4, 14902/5, 14902/8 и 14902/9, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-186/2022-XVI од 10.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Алтингер Ана из Сомбора, ул. Бездански пут

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-185/2022-XVI од 10.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5422 КО Сомбор-2, кат. парцеле 14904/2 и 14904/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-185/2022-XVI од 10.01.2023. године, власник са уделом 1/2 Алтингер Ана из Сомбора, ул. Бездански пут

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-217/2022-XVI од 11.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 7231 КО Сомбор-2, кат. парцела 13463/15, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-217/2022-XVI од 11.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Врдољак Петар из Сомбора, Краља Петра I бр. 14

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-218/2022-XVI од 11.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 7259 КО Сомбор-2, кат. парцела 14855/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-218/2022-XVI од 11.01.2023. године, сувласник са уделом 1/9 Парчетић Перица из Сомбора, Симе Шолаје бр. 16

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-204/2022-XVI од 12.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 6394 КО Сомбор-2, кат. парцеле 13490/8 и 13490/9, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-204/2022-XVI од 12.01.2023. године, сувласник са уделом 1/2 Џинић Естера из Сомбора, Шикара насеље бр. 83

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-258/2022-XVI од 06.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 7874 КО Сомбор-2, кат. парцела 10431/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-258/2022-XVI од 06.01.2023. године, сувласник са уделом 3/8 Туцаковић Гордана из Сомбора, Лугово насеље бр. 44

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-281/2022-XVI од 09.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 10037 КО Сомбор-2, кат. парцеле 15858/2, 15858/3, 15859/2, 15859/3 и 15859/4, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-281/2022-XVI од 09.01.2023. године, власник са уделом 1/1 Суботић Ребека из Сомбора, Стевана Бељанског

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 19.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-255/2022-XVI од 06.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 8131 КО Сомбор-2, кат. парцела 14221/5, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ахтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-255/2022-XVI од 06.01.2023. године, власник са уделом 1/3 Станковић Драган из Новог Сада, Булевар ослобођења бр. 40

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5379 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13886/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године, власник са уделом 12/96 Асталош Ката из Сомбора, Бездански пут 64 А.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5379 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13886/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године, власник са уделом 12/96 Асталош Ката из Сомбора, Бездански пут 64 А.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5379 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13886/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године, власник са уделом 12/96 Асталош Фрања из Сомбора, Бездански пут 64 А.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5379 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13886/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године, власник са уделом 12/96 Асталош Фрања из Сомбора, Бездански пут 64 А.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5379 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13886/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године, власник са уделом 36/96 Асталош Антон из Сомбора, Бездански пут 69.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 5379 К.О. Сомбор-2, кат. парцела број 13886/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-174/2022-XVI од 12.12.2022. године, власник са уделом 36/96 Асталош Антон из Сомбора, Бездански пут 69.

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-61/2022-XVI од 17.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 728 КО Бачки Брег, кат. парцела број 1428/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-61/2022-XVI од 17.11.2022. године, власник са уделом 1/2 Андринчин Матија из Бачког Брега, ул. Браће Радића 42

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-61/2022-XVI од 17.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 728 КО Бачки Брег, кат. парцела број 1428/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-61/2022-XVI од 17.11.2022. године, власник са уделом 1/2 Андринчин Матија из Бачког Брега, ул. Браће Радића 42

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 16.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-63/2022-XVI од 17.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписаних у лист непокретности бр. 728 КО Бачки Брег, кат. парцеле број 1448/1, 1448/2, 1449/1 и 1449/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-63/2022-XVI од 17.11.2022. године, власник са уделом 6/7 Горјанац Јелица из Бачког Брега, ул. Штросмајерова бр. 27

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 12.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-129/2022-XVI од 28.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 2674 КО Сомбор-2, кат. парцелА 14859/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-129/2022-XVI од 28.12.2022. године, власник са уделом 1/1 Лемић Стипан из Сомбора, ул. Ненадић насеље бр. 75

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 12.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-136/2022-XVI од 28.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 1918 КО Сомбор-2, кат. парцеле 13848 и 13849/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-136/2022-XVI од 28.12.2022. године, власник са уделом 1/1 Парчетић Марија из Сомбора, ул. Козара насеље бр. 129

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 12.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-134/2022-XVI од 28.12.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 2703 КО Сомбор-2, кат. парцела 13463/19, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 12.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-199/2022-XVI од 09.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 1794 КО Сомбор-2, кат. парцеле 18017/2 и 18017/4, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-199/2022-XVI од 09.01.2023. године, власник са уделом 1/2 Седоглавић (Лазар) Миливој из Сомбора, ул. Каменка Гагрчина бр. 35

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 12.01.2023. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-199/2022-XVI од 09.01.2023. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 1794 КО Сомбор-2, кат. парцеле 18017/2 и 18017/4, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-199/2022-XVI од 09.01.2023. године, власник са уделом 1/2 Карлаш (Миодраг) Лидија из Сомбора, ул. Браће Миладинов бр. 77

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 04.01.2023.год. објављује Обавештењe носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора од 02.12.2022.год. о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, Марији Божић, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 27.12.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-78/2022-XVI од 18.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 41 КО Бачки Брег, кат. парцелe 1429/1 и 1429/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-78/2022-XVI од 18.11.2022. године, власник са уделом 1/1 Алексић Марица из Сомбора, ул. 22. Децембра бр. 22

Јавни оглас Покрајинског завода за заштиту споменика културе – дворац Редл у Растини 27.12.2022.год

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 19.12.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора од 02.12.2022.год. о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, Шимић Сандри и Жижић-Јерић Весни, и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Жижић Јелена Симић Сандра

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 21.12.2022. године објављује Решење о усвајању предлога Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, за експропријацију непокрености у корист Републике Србије, број 465-25/2022-XVI од 05.12.2022. године којим је експроприсана непокретност уписана у лист непокретности бр. 614 КО Колут, кат. парцела 1768/2 и 1768/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о усвајању предлога Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, за експропријацију непокрености у корист Републике Србије, број 465-25/2022-XVI од 05.12.2022. године, власник са  уделом 796/28662 Вујаклић (Стеван) Јован из Бачког Брега, ул. Едварда Кардеља бр. 14  Допис Решење

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 21.12.2022. године објављује Решење о усвајању предлога Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, за експропријацију непокрености у корист Републике Србије, број 465-29/2022-XVI од 05.12.2022. године којим је експроприсана непокретност уписана у лист непокретности бр. 1222 КО Бездан, кат. парцела 4527/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

 Решење о усвајању предлога Јавног предузећа „Путеви Србије“ Београд, за експропријацију непокрености у корист Републике Србије, број 465-29/2022-XVI од 05.12.2022. године, власник са уделом 1/1 Ловаш (Иштван) Виола из Бездана, ул. Родина бр. 56 Решење Допис

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 12.12.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора од 02.12.2022.год. о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, од ред.бр.1. до 10. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

BASARA SLOBODAN JANOS ANA STEGANJI MARIJA JOVANOVIC GORDANA MORIC MARIJA LACKOVIC DE MARNI LJUBICA JANCIC DUSAN JOVANOVIC GORDANA MILER FRANJA RALIC DRAGICA

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 09.12.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора од 02.12.2022.год. о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, од ред.бр.1. до 17. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

VUKOVIC PETER STANISIC JOVANKA RAUS NATALIJA PFEIFER DENIS RAKIC VITOMIR MIJIC SLAVOLJUB JOVANOVIC IVANKA TERZIC DJORDJE MIRKOVIC KRISTA STRILIC DAVID SAMARDZIJA JOVO MIRANOVIC DANICA VUKICEVIC RADISLAVA KRAJCINOVIC SILVIJA VUKOVIC DANA TERZIC ZLATA VILA MILE

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 09.12.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора од 02.12.2022.год. о јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница: од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, од ред.бр.1. до 17. и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

KRAJCINOVIC SILVIJA TERZIC DJORDJE RAKIC VITOMIR STANISIC JOVANKA RAUS NATALIJA SAMARDZIJA JOVO

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 06.12.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-80/2022-XVI од 18.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр.61 КО Бачки Брег, кат. парцеле 1563/2, 1563/3 и 1563/5, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-80/2022-XVI од 18.11.2022. године, власник са уделом 1/1 Чаталинац Живко, непозната адреса

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 29.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-73/2022-XVI од 18.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр.1253 КО Бачки Брег, кат. парцела 1450/1, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију са прилогом (прилог: Предлог за експропријацију непокретности) бр. 465-73/2022-XVI од 18.11.2022. године, власник са уделом 1/1 Горјанац Јелица из Бачког Брега, ул. Штросмајерова бр. 27

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 28.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-74/2022-XVI од 18.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр.800 КО Бачки Брег, кат. парцела 1408/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 25.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-75/2022-XVI од 18.11.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр.819 КО Бачки Брег, кат. парцела 1423, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 02.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-12/2022-XVI од 21.10.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр.783 КО Колут, кат. парцела1772/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 02.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-25/2022-XVI од 21.10.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 614 КО Колут, кат. парцела 1768/2 и 1768/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

1. Селак Радивој из Сомбора, ул. Шумадијска бр. 19 2. Томашевић Снежана из Сомбора, Хајдук Вељка бр. 33   Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 02.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-25/2022-XVI од 21.10.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 614 КО Колут, кат. парцела 1768/2 и 1768/3, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 02.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-10/2022-XVI од 21.10.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр. 81 КО Колут, кат. парцела 1766/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку ( „Сл. Гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове дана 02.11.2022. године објављује Захтев за доставу изјашњења о предлогу за експропријацију, корисника експропријације Републике Србије, а за потребе ЈП „Путеви Србије“, број 465-9/2022-XVI од 21.10.2022. године којим је предложена експропријација непокретности уписане у лист непокретности бр.90 КО Колут, кат. парцела 1759/2, ради изградње државног пута IБ реда Гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Oбавештење Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин о евиденцији непокретности која ужива претходну заштиту у Сомбору – просторне културно-историјске целине „Комплекс железничке станице и парка у Сомбору“

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 07.06.2022.год. објављује Решење број 351-2/2017-204/V од 27.12.2021.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 14.04.2022.год. објављује Решење број 351-2/2017-15928/V од 05.04.2022.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 17.03.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права од ред.бр.1. до 4. на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта објекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

01 KORAC SVETLANA Obavestenje UP brza saobr II 02 SEDLAR JELENA Obavestenje UP brza saobr II 03 RAJKOVIC IVAN Obavestenje UP brza saobr II 04 SHIMIC SANDRA Obavestenje UP brza saobr II

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 09.03.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права од ред.бр.1. до 28. на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта објекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

01 TERZIC DJORDJE Obavestenje UP brza saobr II 02 TERZIC ZLATA Obavestenje UP brza saobr II 03 STRILIC DAVID Obavestenje UP brza saobr II 04 KRAJCINOVIC SILVIJA Obavestenje UP brza saobr II 05 RAKIC VITOMIR Obavestenje UP brza saobr II 06 SARAC BOJAN Obavestenje UP brza saobr II 07 SEDOGLAVIC MILIVOJ Obavestenje UP brza saobr …

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 03.03.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта објекта за изградњу државног пута IБ реда (брзе саобраћајнице) на територии Града Сомбора -деоница од укрштања са постојећим државним путем IБ реда број 12 код места Сомбор до административне границе са општином Кула код места Кљајићево, Вуковић Дани и Вуковић Петеру и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВУКОВИЋ ДАНА ОБАВЕШТЕЊЕ – ВУКОВИЋ ПЕТЕР

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.02.2022.год. објављује Решење број 351-2/2017-17197/V од 11.02.2022.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2022.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о приступању изради Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2022.год. објављује Обавештењe имаоцу јавних овлашћења о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене -изграддња граничног прелаза „Бачки Брег“ и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 01.02.2022.год. објављује Обавештењa носиоцима права на парцелама на територији гграда Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене -изградња граничног прелаза „Бачки Брег“ и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирање , урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Сомбора, дана 26.11.2021.године објављује Решење број: 351-2/2017-10419/V од 16.11.2021.год за Асић Милана из Новог Сада и Асић Мирка из Сомбора и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 31.01.2022.год. објављује Решење о озакоњењу објеката број 351-2/2017-16977/V од 24.02.2020.год. за Миланков Јелену, Миланков Петра, Лерић Марину, Лерић Десанку, Бенчић Андрију, Опачић Синишу, Јоаниду-Кујовић Емануелу и Бркић Трифуна, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о озакоњењу објеката број 351-2/2017-16977/V од 24.02.2020.год. за Миланков Јелену, Миланков Петра, Лерић Марину, Лерић Десанку, Бенчић Андрију, Опачић Синишу, Јоаниду-Кујовић Емануелу и Бркић Трифуна

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.11.2021.год. објављује 1. Решење о озакоњењу објеката број 351-1/2017-6561/V од 01.03.2019.год. за Пољак Мирославу, Томић Андреју и Тепавац Александра, и 2. Решење број 351-2/2017-3336/V од 28.06.2021.год. за Васиљевић Наду, Васиљевић Љупка, Васиљевић Златка, Олујић Стевана и Јурјевић Наду, и иста се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење о озакоњењу објеката број 351-1/2017-6561/V од 01.03.2019.год. за Пољак Мирославу, Томић Андреју и Тепавац Александра Решење број 351-2/2017-3336/V од 28.06.2021.год. за Васиљевић Наду, Васиљевић Љупка, Васиљевић Златка, Олујић Стевана и Јурјевић Наду

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 16.11.2021.год. објављује Обавештењe носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ЧИВЧИЋ БОРКА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 10.11.2021.год. објављује Решење број 351-2/2017-10172/V од 28.09.2021.год. за Јадро Јосипа и Јадро Јадранку, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Решење

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 05.11.2021.год. објављује Обавештењe носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ТЕРЗИЋ ВАЛЕРИЈА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 03.11.2021.год. објављује Решење број 351-1/2019-17/V од 21.10.2021.год. за Келић Мирослава из Апатина и Ђипало Мирјану из Чонопље, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 02.11.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

МАРОВИЋ МАРИЈА ШАКИЋ МАРИЈА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 29.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ВУКОВИЋ РУЖА ДУБАИЋ ДАНЕ ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА ПОПОВИЋ ЉИЉАНА ТЕРЗИЋ МАРИН

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 28.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене – брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

ВРДОЉАК ПЕТАР ЛЕКОВИЋ ВЕСНА ЛУКИЋ ДРАГАНА

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 28.10.2021.год. објављује Решење број 351-2/2017-7073/V од 18.12.2020.год. и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

Преузми

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 26.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

АЛЕКСИЋ МАРИЦА ГЕОРГИЕВСКИ-УЗЕ ТЕРЕЗИЈА РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР РАДОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР ШЕФЕР СТЕВАН

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 25.10.2021.год. објављује Обавештења носиоцима права на парцелама на територији града Сомбора о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ Урбанистичког пројекта објекта јавне намене- брза саобраћајница на територији града Сомбора и исти се сматрају урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.

АЛТИНГЕР АНА АНДРИЧИН ЈОЗА АСТАЛОШ АНТУН АСТАЛОШ ЈОСИП АСТАЛОШ КАТА АСТАЛОШ ФРАЊА БЕКИЋ МИЉКА БОГОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА ВИДЕКАЊИЋ ДРАГУТИН ВИНКОВ КАТА ВУЈАКЛИЋ ЈОВАН ВУЈИЧИЋ МАРИЈА ВУКОВИЋ ФРАЊА ВУЛИЋ БРАНКО ДАБИЋ СРЂАН ДЕЈАНОВИЋ РУЖИЦА ДЕКИЋ МАРИЦА ДЕЛИЋ МИЋА ДОКИЋ ИВИЦА ЂАН ВЛАДИМИР ЂАН ИГОР ЂУКИЋ ЂОРЂЕ ЂУКИЋ ЦУЈА САРА ЗУРКОВИЋ БРАНКО КАТАЧИЋ АНКИЦА КЉАЈИЋ СЛАВКО КОВАЧИЋ МИЛАН …