Povratak na Огласна табла

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење) Одељење за просторно планирaње, урбанизам и грађевинарство дана 31.01.2022.год. објављује Решење о озакоњењу објеката број 351-2/2017-16977/V од 24.02.2020.год. за Миланков Јелену, Миланков Петра, Лерић Марину, Лерић Десанку, Бенчић Андрију, Опачић Синишу, Јоаниду-Кујовић Емануелу и Бркић Трифуна, и исто се сматра урученим након истека 15 дана од дана објављивања на веб презентацији и огласној табли овог органа.