Povratak na Одељења

Одељење финансије

НАЧЕЛНИК: Маринов Ружица, дипл. економиста

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТ БУЏЕТА, ЛИКВИДАТУРЕ И КЊИГОВОДСТВА: Тодорић Јелена, дипл. економиста

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗАОБЛАСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ: Маријана Рилке, дипл. економиста

Надлежност: Одељење за финансије обавља послове који се односе на: израду нацрт одлуке о буџету за текућу годину и доноси месечне и кварталне планове ликвидности, сачињава извештаје о месечном извршењу одлуке о буџету за потребе извршног органа, а полугодишњи извештај за Скупштину града; изради нормативних аката Градске управе у делу финансија; припрему појединачних аката за извршни орган власти и Скупштину (решења, закључке, препоруке, упутства,…); вршење контроле законитости, исправности и тачности књиговодствених исправа и врши ликвидацију истих, на основу којих се преносе средства буџета; финансијско администрирање социјалних давања који се трансферишу из буџета Републике (борачко-инвалидска заштита, дечији додаци,…); контирање и књижење књиговодствене документације корисника за које одсек води књиговодство; сачињавање извештаја и завршног рачуна буџета са консолидованим подацима буџетских корисника, статистичких извештаја, ревалоризацију и обрачун основних средстава, евиденцију и вођење картотеке ситног инвентара; вођење евиденције уговора о закупу непокретности у државној својини и друге документације од значаја за закуп непокретности; тумачење и примену системских законе везаних за делатност Одељења; јавне набавке:  припрема и објава на Порталу јавних набавки и на сајту Града плана јавних набавки; припрема плана набавки на које се закон не примењује са основима изузећа; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки и набавки изузетих од закона по процедури прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са законом; пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције и извештавање о набавкама испод законског минимума и по другим основама изузећа, објава на Порталу јавних набавки; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки, обављање других послова у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки; врши јавне набавке из надлежности органа града; послове економата; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.