Документи

Планска документа

Ред.бр.ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТБрој Службеног листа 00План генералне регулације са елементима плана детаљне регулације изворишта „Јарош“ Сомбор„Службени лист општине Сомбор“, број 9/2007 1План генералне регулације дела града Сомбора„Службени лист општине Сомбор“, број 5/2007 и „Службени лист Града Сомбора“, број 13/2019-испр.техн.гр., 26/2020-испр.техн.гр., 11/2021-испр.техн.гр. и 6/2022-испр.техн.гр. и 15/2023-Одлука 2План генералне регулације насељеног места Бездан“Службени лист општине Сомбор“, број 3/2008 …

Статут

Loading… Taking too long? Reload document | Open in new tab Преузми [7.57 MB]

Буџет

Информатор о раду

Акт о организацији и систематизацији радних места

Систематизација радних места 1. измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за интерну ревизију града Сомбора 2. измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у градској управи, правобранилаштву и служби за интерну ревизију града Сомбора 3. измене и допуне Правилника о организацији и …

Именована, постављена и запослена лица

Преузми Запослени који примају накнаду путних трошкова у приградском и међумесном саобраћају Списак службених лица овлашћених за одлучивање у управним стварима Списак службених лица овлашћених за предузимање радњи у поступку пре доношења Решења Подаци из члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Колективни уговор за запослене

Колективни уговор за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора 1. Анекс колективног уговора за запослене у органима града Сомбора, Служби за буџетску инспекцију града Сомбора и Правобранилаштву града Сомбора Посебан колективни уговор за запослене у јединицама локалне самоуправе

Службени лист

У „Службеном листу Града Сомбор” објављују се акти органа града – скупштине града, градоначелнице, градског већа  и начелнице градске управе,  остали акти за које је то одређено посебним законом као и пречишћени текстови и исправке аката.

Акти органа града

Кодекс понашања

Урбанистички пројекти

Стратегије

Борба против корупције

Локални акциони планови

Обједињена процедура

ПРОЈЕКАТ LIID

„Жалбени механизам_LIID_ за цео пројекат.pdf SEP LIID Град Сомбор.pdf Информација за веб сајт Града Сомбора.pdf

Озакоњење

Председнички избори 2017