Povratak na Градска управа

Одељења

У Градској управи, образоване су  основне унутрашње организационе јединице-одељења и службе.

Одељење за послове електронске управе

  НАЧЕЛНИК:  Јован Сретовић, дипл.правник Маил: jovan.sretovic@sombor.rs Надлежност: Oдељење за послове електронске управе обавља послове који се односе на: послове увођења и организовања обављања послова из надлежности Градске управе употребом информационо-комуникационих технологија, односно стварања услова за успостављање, одржавање и коришћење интероперабилних информационо комуникационих технологија органа-електронске управе; послове пријемне канцеларије, писарнице, електронске писарнице и архиве; послове …

Одељење за друштвене делатности

  НАЧЕЛНИК: Марија Јерковић, дипл.прав. Телефон: 025/468-275 Маил:  mjerkovic@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Мирела Иванковић, професор разредне наставе Телефон: 025/468-116 e-mail: mivankovic@sombor.rs Надлежност: Одељење за друштвене делатности обавља послове који се односе на: праћење и задовољавање потреба грађана из области здравствене и социјалне заштите, културе, спорта и физичке културе из надлежности локалне самоуправе; праћење и контролу у функционалном и …

Одељење за образовање

НАЧЕЛНИК: Горан Тодорић, дипл. економиста Телефон:  468-171 Маил: gtodoric@sombor.rs Надлежност: Одељење за образовање обавља послове који се односе на: праћење и задовољавање одређених потреба грађана у области образовања, утврђених законом, подзаконским актима, Статутом града и другим актима града; праћење и контролу у функционалном и финансијском смислу рад установа у области предшколског, основног и средњег образовања; …

Одељење за општу управу

НАЧЕЛНИК: Бујак Габор, дипл.прав Телефон: 025/468-334 Маил: gbujak@sombor.rs Надлежност: Одељење за општу управу обавља послове који се односе на: управљање људским ресурсима у органима града Сомбора; остваривање права и обавеза из радног односа запослених у органима града Сомбора у складу са прописима који регулишу питање радних односа запослених у органима јединица локалне самоуправе; стручне и административне …

Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине

Начелник: Дејан Станисављевић телефон: 025/468-163 маил: dejan.stanisavljevic@sombor.rs   ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Мирјана Дрча Боровић, дипл.инж.пољопривреде Телефон: 468-163 Маил: mdrcaborovic@sombor.rs   Надлежност: Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине обавља послове који се односе на: израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; израду текста одлуке и огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење поступка …

Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Соња Коњевић, дипломирани економиста Телефон:  468-123 e-mail: skonjevic@sombor.rs Надлежност: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој обавља послове који се односе на: аналитичко праћење стања у области привреде; праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја, туризма и привреде; примену стандарда повољног пословног окружења и предлаже одлуке …

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

  НАЧЕЛНИК: Хелена Роксандић Мусулин, дипл.правник Телефон: 468-167 Маил: helena@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Драгана Репар, дипл.инж.грађ. Телефон: 468-127 Маил: drepar@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Миљана Божичковић, дипл.инж.грађ. Телефон:468-197 Маил: mbozickovic@sombor.rs Надлежност: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство обавља послове који се односе на: издавање извода из важеће планске и урбанистичке документације за потребе органа града Сомбора; израду ситуационих решења за уређење …

Одељење за скупштинске и извршне послове

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Тамара Маџарев          Телефон:468-105          Маил: tmadzarev@sombor.rs Надлежност: Одељење за скупштинске и извршне послове обавља послове који се односе на: стручне, административне и организационе послове за потребе Скупштине града и њених радних тела; стручне, административне и организационе послове за потребе Градског већа; стручне, административне и организационе послове за потребе Градоначелника и заменика Градоначелника; …

Одељење инспекције и комуналне милиције

НАЧЕЛНИК: Малешевић Зоран, дипл.инж.шумарства Телефон:468-241 Маил: zmalesevic@sombor.rs  ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Паула Вукашиновић, дипл.инж.грађевинарства Телефон: 468-179 маил: pvukasinovic@sombor.rs Грађевинска инспекција: Паула Вукашиновић Телефон: 468-179 маил: pvukasinovic@sombor.rs маил: mkrstic@sombor.rs Комунална инспекција: Нада Радовић, Радмила Плавшић-Мојсијевић, Александар Зурковић, Малешевић Зоран Телефон: 468-161 Инспектор за заштиту животне средине – Полић Бранка тел 468-179, bpolic@sombor.rs Комунални милиционари: Шуша Славиша и Петрик Дарко, Михајловић …

Одељење комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: ИГОР ЛАТАС, дипл.инж.грађ. телефон: 468-245 маил: igor.latas@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Росана Крстић, дипл.инж.грађ. Телефон: 468-245 Маил: rkrstic@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Јасмина Шолар, дипл.прав. Телефон: 468-245 Маил: jsolar@sombor.rs Надлежност: Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове обавља послове који се односе на: уређивање и старање о заштити и рационалном коришћењу грађевинског земљишта: организовање израде техничке …

Одељење локалне пореске администрације

НАЧЕЛНИК: Бисерка Јовићевић дипл. економиста Телефон: 468-149 Маил: bjovicevic@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА ОБЛАСТ УТВРЂИВАЊА И КОНТРОЛЕ ЈАВНИХ ПРИХОДА: Ераковић Огњен, дипл.прав. Телефон: 468-149 Маил: oerakovic@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТ НАПЛАТЕ И ПОРЕСКОГ КЊИГОВОДСТВА ЈАВНИХ ПРИХОДА: Верица Сретовић, дипл. инг. орг. рада Телефон: 468-264 Маил: vsretovic@sombor.rs Надлежност: Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се …

Одељење финансије

НАЧЕЛНИК: Маринов Ружица, дипл. економиста Телефон: 468-113 Маил: rmarinov@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗА ОБЛАСТ БУЏЕТА, ЛИКВИДАТУРЕ И КЊИГОВОДСТВА: Тодорић Јелена, дипл. економиста Телефон: 468-263 Маил: jtodoric@sombor.rs ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА ЗАОБЛАСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ: Маријана Рилке, дипл. економиста Телефон: 468-331 Маил: mrilke@sombor.rs Надлежност: Одељење за финансије обавља послове који се односе на: израду нацрт одлуке о буџету за текућу …

Служба за заједничке послове

ШЕФ СЛУЖБЕ: Томислав Ћавар, грађ.инжењер Телефон: 468-263 Маил: tcavar@sombor.rs ПОМОЋНИК ШЕФА СЛУЖБЕ: Велибор Ђанић, економиста Телефон: 468-173 Маил: vdjanic@sombor.rs Надлежност: Служба за заједничке послове обавља послове за потребе Градске управе, државних органа који имају седиште у згради Града, као и трећих лица, а који се односе на: организовање послова редовног, инвестиционог и текућег одржавања зграда …