Povratak na Одељења

Одељење за послове електронске управе

 

НАЧЕЛНИК:  Јован Сретовић, дипл.правник

Надлежност:

Oдељење за послове електронске управе обавља послове који се односе на: послове увођења и организовања обављања послова из надлежности Градске управе употребом информационо-комуникационих технологија, односно стварања услова за успостављање, одржавање и коришћење интероперабилних информационо комуникационих технологија органа-електронске управе; послове пријемне канцеларије, писарнице, електронске писарнице и архиве; послове контроле над применом прописа о канцеларијском пословању у градској управи; послове личних стања грађана; послове нававке и вођења евиденције о електронским печатима које користе у свом раду органи града; послове одржавања програма и пројектовање информационих система; администрирање рачунарске мреже и Windows и Linux сервера; Администрирање налога електронске поште, интернет, сајтове и портале града, пројектовање „електронске управе“, развој система „електронске наплате“, праћење рада апликације за евиденцију пореза, помоћ оператерима, администрирање база података; послове одржавања система за видео надзор; одржавања рачунарског система; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

 

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul 1.ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ПОРОДИЧНОМ СТАЊУ НАМЕЊЕНЕ ЗА УПОТРЕБУ У И… 2.ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МК 3.НАКНАДНИ УПИС У МКР 4.НАКНАДНИ УПИС У МКУ 5.ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПОВОДОМ ИЗВРШЕНОГ УВИДА 6.ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА У ВЕЗИ ОБРАДОМ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ 7.ПОТВРДА О ЖИВОТУ КОРИСНИЦИМА ИНОСТРАНИХ ПЕНЗИЈА БЕЗ НАКНАДЕ 8.ПОТВРДА О ЖИВОТУ КОРИСНИЦИМА ИНОСТРАНИХ ПЕНЗИЈА УЗ НАКНАДУ …

Процедуре

УПИС У МКУ – ПРОМЕНА У ЛИЧНОМ СТАТУСУ ГРАЂАНА УПИС У МКР – ПРОМЕНА У ЛИЧНОМ СТАТУСУ ГРАЂАНА УПИС ЛИЧНОГ ИМЕНА НА ЈЕЗИКУ И ПИСМУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У МАТИЧНЕ КЊИГЕ ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА ПОСЛЕ РАЗВОДА БРАКА ПРОМЕНА ЛИЧНОГ ИМЕНА НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ У МКУ НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ РОЂЕЊА У МКР ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У МАТИЧНИМ КЊИГАМА …