Povratak na Одељења

Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Соња Коњевић, дипломирани економиста

Надлежност: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој обавља послове који се односе на: аналитичко праћење стања у области привреде; праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја, туризма и привреде; примену стандарда повољног пословног окружења и предлаже одлуке о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу улагања; послове који претходе доношењу-давању сагласности од стране оснивача на програме пословања ЈП и ЈКП чији је оснивач град Сомбор; контролу зарада и цена у ЈП и ЈКП чији је оснивач град Сомбор; старање о робним резервама града Сомбора; праћење података око приватизације предузећа на територији града Сомбора; послове везане за рад предузећа и других привредних субјеката; доношење решења о промени намене пољопривредног земљишта у грађевинско; административне послове за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији својих фирми; праћење прописа из области одбране и ванредних ситуација; стручно-административне послове за потребе Штаба за ванредне ситуације; активности на изради Процене угрожености територије града Сомбора од елементарних непогода и других већих несрећа; активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране града Сомбора), формира, опрема и обучава јединицу цивилне заштите опште намене; израду оперативних планова за стручно оперативне тимове; израду План мобилизације јединица, организује вршење мобилизације јединице цивилне заштите; израду План одбране, израђује процену угрожености територије од ратних дејстава; стручно административне послове за потребе Савета за безбедност града; израду стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој града; стручну анализу неопходне за утврђивање приоритета у области развоја града; иницирање програма и пројеката из области енергетске ефикасности и координира активности на реализацији истих, те координира активности на доношењу енергетског биланса града; давање стручног мишљења о предлозима развојних пројеката у граду, који се делимично или потпуно финансирају из буџета града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе надлежном органу града; припремање пројеката и учествовање у програмима и пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана која су у надлежности града; учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи град са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе, домаћим и међународним организацијама и партнерима, а на основу одлуке надлежног органа града; координирање радом на изради и реализацији пројеката у надлежности града и праћење њихове реализације, сачињавање извештаја о реализованим пројектима и вођење њихове евиденције; давање стручног мишљења о моделима и изворима финансирања; давање стручне помоћи надлежним органима и организацијама, месним заједницама и удружењима грађана у циљу стварања и спровођења развојних пројеката; остваривање сарадње и комуникације са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљање града на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; остваривање сарадње са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; остваривање сарадње са међународним организацијама и донаторима и проналажењу могућности за финансирање развојних програма; припрему, управљање и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; учествовање изради и реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија; управне, административне и стручно-техничке послове за потребе органа града; израду стратешких и планских аката и програма развоја; предлагање стимулативних мера за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција; праћење прописа из области туризма и њихову примену из надлежности локалне самоуправе; категоризацију угоститељских објеката, кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава, као поверени посао у складу са Законом о туризму; доношење решења о категоризацији искључиво за физичка лица; примање уговора од стране физичких лица, везане за послове пружања услуга смештаја и исхране; вођење евиденција категорисаних кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава; достављање Регистру туризма кварталну евиденцију коју води у писаној штампаној и електронској форми; вођење евиденције регистрованих, лиценцираних туристичких водича и пратиоца група и доставља Регистру туризма; утврђивање обавезе и начина плаћања боравишне таксе на територији града; предузимање потребних радњи пред надлежним органима за добијање статуса „туристичког места“; утврђивање туристичке накнаде, након добијања статуса туристичког места; израду и редовно ажурира Регистар туризма на нивоу локалне самоуправе; учествовање у доношењу годишњег Плана и програма Туристичке организације града Сомбора; праћење развоја туристичке делатности у складу са савременим трендовима и правцима развоја, како на републичком, покрајинском, тако и на нивоу локалне самоуправе; функционално и финансијско праћење и учествовање у обезбеђивању услова за рад Туристичке организације града Сомбора; израду прописаних евиденција и обавештавање Регистратора туризма у случајевима одређеним Законом; учествовање у изради предлога програма и начина полагања стручног испита за локалног туристичког водича; учествовање у изради предлога употребе средстава од наплаћене боравишне таксе на територији града Сомбора, у складу са законом; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ПРИВРЕМЕНИ КОРИСНИЧКИ НАЛОГ захтев за издавање уверења о евидентирању некатегорисаног објекта за смештај ОБРАЗОВАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА захтев за промену намене пољопривредног земљишта захтев за издавање уверења о статусу предузетника; УТВРЂИВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ИЗВРШЕНОГ УВИДА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ОБРАДА ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ KÉRELEM HÁZ, LAKOSZTÁLY ÉS SZOBA KATEGORIZÁLÁSA IRÁNT… Детаљније

Регистрација предузетника путем електронске пријаве (е-регистрација)

Упутство за кориснике е-регистрације

УПУТСТВО ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ ВРСТЕ КУЋА, АПАРТМАНA, СОБА И СЕОСКИХ ТУРИСТИЧКИХ ДОМАЋИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Преузми

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УВЕРЕЊЕ О СТАТУСУ ПРЕДУЗЕТНИКА

Преузми

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА УЛАГАЧА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЈЛС ЗА ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА УЛАГАЧА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ИЛИ ОСЛОБАЂАЊE ОД НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Преузми