Povratak na Одељења

Одељење за привреду, туризам и локални економски развој

НАЧЕЛНИК: Иван Камерер, дипл. економиста

Надлежност: Одељење за привреду, туризам и локални економски развој обавља послове који се односе на: аналитичко праћење стања у области привреде; праћење и обезбеђивање услова за развој и спровођење политике из области економског развоја, туризма и привреде; примену стандарда повољног пословног окружења и предлаже одлуке о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу улагања; послове који претходе доношењу-давању сагласности од стране оснивача на програме пословања ЈП и ЈКП чији је оснивач град Сомбор; контролу зарада и цена у ЈП и ЈКП чији је оснивач град Сомбор; старање о робним резервама града Сомбора; праћење података око приватизације предузећа на територији града Сомбора; послове везане за рад предузећа и других привредних субјеката; доношење решења о промени намене пољопривредног земљишта у грађевинско; административне послове за Агенцију за привредне регистре и пружање помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији својих фирми; праћење прописа из области одбране и ванредних ситуација; стручно-административне послове за потребе Штаба за ванредне ситуације; активности на изради Процене угрожености територије града Сомбора од елементарних непогода и других већих несрећа; активности на изради Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Плана функционисања цивилне заштите и система осматрања и обавештавања (у склопу Плана одбране града Сомбора), формира, опрема и обучава јединицу цивилне заштите опште намене; израду оперативних планова за стручно оперативне тимове; израду План мобилизације јединица, организује вршење мобилизације јединице цивилне заштите; израду План одбране, израђује процену угрожености територије од ратних дејстава; стручно административне послове за потребе Савета за безбедност града; израду стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој града; стручну анализу неопходне за утврђивање приоритета у области развоја града; иницирање програма и пројеката из области енергетске ефикасности и координира активности на реализацији истих, те координира активности на доношењу енергетског биланса града; давање стручног мишљења о предлозима развојних пројеката у граду, који се делимично или потпуно финансирају из буџета града, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе надлежном органу града; припремање пројеката и учествовање у програмима и пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана која су у надлежности града; учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи град са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе, домаћим и међународним организацијама и партнерима, а на основу одлуке надлежног органа града; координирање радом на изради и реализацији пројеката у надлежности града и праћење њихове реализације, сачињавање извештаја о реализованим пројектима и вођење њихове евиденције; давање стручног мишљења о моделима и изворима финансирања; давање стручне помоћи надлежним органима и организацијама, месним заједницама и удружењима грађана у циљу стварања и спровођења развојних пројеката; остваривање сарадње и комуникације са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем инвестиција; представљање града на регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за локални економски развој; остваривање сарадње са Националном службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; остваривање сарадње са међународним организацијама и донаторима и проналажењу могућности за финансирање развојних програма; припрему, управљање и реализацију развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; учествовање изради и реализацији пројеката приватног и јавног партнерства и концесија; управне, административне и стручно-техничке послове за потребе органа града; израду стратешких и планских аката и програма развоја; предлагање стимулативних мера за отварање нових МСП и привлачење страних инвестиција; праћење прописа из области туризма и њихову примену из надлежности локалне самоуправе; категоризацију угоститељских објеката, кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава, као поверени посао у складу са Законом о туризму; доношење решења о категоризацији искључиво за физичка лица; примање уговора од стране физичких лица, везане за послове пружања услуга смештаја и исхране; вођење евиденција категорисаних кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава; достављање Регистру туризма кварталну евиденцију коју води у писаној штампаној и електронској форми; вођење евиденције регистрованих, лиценцираних туристичких водича и пратиоца група и доставља Регистру туризма; утврђивање обавезе и начина плаћања боравишне таксе на територији града; предузимање потребних радњи пред надлежним органима за добијање статуса „туристичког места“; утврђивање туристичке накнаде, након добијања статуса туристичког места; израду и редовно ажурира Регистар туризма на нивоу локалне самоуправе; учествовање у доношењу годишњег Плана и програма Туристичке организације града Сомбора; праћење развоја туристичке делатности у складу са савременим трендовима и правцима развоја, како на републичком, покрајинском, тако и на нивоу локалне самоуправе; функционално и финансијско праћење и учествовање у обезбеђивању услова за рад Туристичке организације града Сомбора; израду прописаних евиденција и обавештавање Регистратора туризма у случајевима одређеним Законом; учествовање у изради предлога програма и начина полагања стручног испита за локалног туристичког водича; учествовање у изради предлога употребе средстава од наплаћене боравишне таксе на територији града Сомбора, у складу са законом; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Обрасци захтева

КАТЕГОРИЗАЦИЈА КУЋА, АПАРТМАНА И СОБА КАТЕГОРИЗАЦИЈА СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ПРОМЕНА НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕНОГ ЗЕМЉИШТА УВЕРЕЊЕ О СТАТУСУ ПРЕДУЗЕТНИКА УТВРЂИВАЊЕ ИНВЕСТИЦОНОГ ПРОГРАМА
Званична интернет презентација