Povratak na Одељења

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

 

НАЧЕЛНИК: Хелена Роксандић Мусулиндипл.правник

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Драгана Репардипл.инж.грађ.

ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА: Миљана Божичковић, дипл.инж.грађ.

Надлежност: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство обавља послове који се односе на: издавање извода из важеће планске и урбанистичке документације за потребе органа града Сомбора; израду ситуационих решења за уређење јавних површина и све категорије инфраструктурних објеката; израду ситуационих решења за привремено заузеће јавних површина постављањем објеката и уређаја у складу са одлукама града; планирање постављања објеката на јавним површинама у складу са важећим планским документима и одлукама града; израду просторне и урбанистичке анализе простора, локација и уређења јавних површина; израду урбанистичке анализе, програма и решења простора; издавање стручних мишљења о примени планских докумената; организовање послова на заштите споменика културе, грађевинско-архитектонских објеката у оквиру „Историјског језгра Сомбор-Венац“: израда идејних решења за фасаде, адаптације и реконструкције заштићених објеката и амбијенталних објеката у оквиру надлежности града; израду анализа за очување и ревитализацију заштићених објеката: снимање објеката под заштитом, анализа физичког стања, предлагање за извођење радова ревитализације на одређеним објектима; пружање стручне помоћи око издавање публикација о граду Сомбор и насељених места; пружање стручне помоћи органима града у вези са прибављањем потребне просторно-планске, урбанистичке и друге техничке документације; вршење претходне анализе и припрему одлука из области просторно-урбанистичке и друге документације у складу са законом; прибављање потребне документације у фази припреме урбанистичке и техничке документације за потребе наручиоца плана; вршење стратешког планирања и иницирање урбанистичко- планских докумената значајних за град у сарадњи са главним урбанистом града; пројектовање и праћење реализације буџета за израду урбанистичко-планских докумената од значаја за град; предлагање приоритетних урбанистичко-планских докумената; вршење послова носиоца израде планских докумената; одређивање пројектног задатка; координацију пословима имовинско-правне припреме, планске документације и пројектног задатка са органима града, надлежним одељењима градске управе и предузећима чији је оснивач град Сомбор; координацију и спровођење послова на изради урбанистичко-планских докумената и урбанистичко-техничких докумената за потребе града Сомбора са субјектима овлашћеним за њихову израду; успостављање базе података урбанистичко-планских докумената и урбанистичко-техничких докумената; учествовање у припреми тендерске документације за урбанистичко-планска документа и урбанистичко-техничка документа наручиоца – инвеститора органа града Сомбора; вршење праћења обавеза у оквиру реализације урбанистичко-планских докумената и урбанистичко-техничких докумената; спровођење поступка везаног за израду и доношење планских докумената; организацију и оглашавање раног јавног увида и јавног увида у планска документ односно обављање послове који се односе на спровођење поступка припреме одлука, раног јавног увида и јавног увида и друге административно-техничке и стручне послове за доношење планских докумената у складу са законом; административно техничке и стручне послове за потребе комисије за планове; евидентирање планског документа у централном регистру планских докумената; усклађивање урбанистичко-техничких докумената са урбанистичким плановима и законом; организовање и оглашавање јавне презентације урбанистичких пројеката; спровођење поступка потврђивања урбанистичких пројеката; потврђивање пројекта парцелације и препарцелације; израду, обраду и ажурирање географско-информационог система-ГИС-а; спровођење поступка обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката; издавање информације о локацији, обавештење о намени парцела; издавање и измену локацијских услова, решења о грађевинској дозволи и решења о одобрењу извођења; издавање услова за исправку граница суседних парцела радова; издавање употребне дозволе за објекте; издавање дозволе за уклањање објеката; поступање по пријему изјаве о завршетку израде темеља и по пријему изјаве о завршетку објекта о конструктивном смислу; издавање решења о озакоњењу објекта; подношење захтева за давање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара; прибављање других посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова зависно од намене објекта; подношење захтева за прикључење објекта на комуналну инфраструктуру; поступак утврђивање доприноса за уређење грађевинског земљишта; вођење статистике података из области изградње објеката; подношење пријаве за привредни преступ и прекршајне пријаве; издавање уверења о старости објекта; сарадњу са главним урбанистом града, стручним службама, организацијама и правним лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада органа града и Одељења; издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; припрему нацрта одлука и других аката из свог делокруга, као и друге послове из свог делокруга.

Обрасци захтева – kérelmek

на српскомMagyarul ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 2024 ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 2024. ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ-ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 2024 ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 2024. УВЕРЕЊЕ О ВРЕМЕНУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 2024 УВЕРЕЊЕ ПО ЧЛ.144 ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 2024 УВЕРЕЊЕ-ОЗАКОЊЕЊЕ 2024 УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ПО ЗАХТЕВУ ВЛАСНИКА 2024 УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА СКЛОНОГ ПАДУ 2024 ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ПРЕПИСИВАЊЕ СПИСА ПРЕДМЕТА …

Процедуре

1. ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ 2. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА 3. ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 4. ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ-ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ 5. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ 6. ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 7. ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА 8. ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 9. РЕШЕЊЕ ПО ЧЛАНУ 145. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 10. ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА 11. ПРИЈАВА РАДОВА ПО ЧЛАНУ 148. ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 12. …

ОДЛУКА О ДОЗВОЉЕНОЈ СПРАТНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА

Водич кроз дозволе за изградњу